Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

Vloženo: 18.1.2017, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 18.1.2017

První jednání mezi zástupci obcí, Povodí Moravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ekologickou platformou Spojenou Bečvou skončilo shodou. Boční poldr je jednou z variant řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě a mělo by být technicky zpracováno do úrovně technické studie – stejné, jako je aktuální studie přehrady na řece Bečvě. Především zástupci Spojené Bečvy a Ministerstva životního prostředí odmítali variantu přehrady Skalička a požadují hodnocení této varianty v procesu EIA.


V pondělí 16. ledna byla veřejnosti a především zástupcům státní správy a samosprávy představena ideová studie Bočního poldru Skalička. Naprosto unikátního setkání, které hostila Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, se účastnili jak zástupci Spojené Bečvy, tak Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Povodí Moravy, zástupci města Hranice, Lipník nad Bečvou, obcí Skalička, Zámrsky a dalších, kterých se záměr dotýká. Kromě představení samotné studie, kterého se ujali autor studie RNDr. Lukáš Krejčí, Ph.D. a zástupce Unie pro řeku Moravu Mgr. Michal Krejčí, byly Doc. RNDr. Martinem Rulíkem, Ph.D. zhodnoceny
dopady na okolní ekosystémy.

Praktickou ukázku negativních dopadů na tok řeky pod přehradou měl Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.: „Nemusíme se dívat pouze na příklady z Itálie. Sám se zabývám tokem Morávky, kde došlo během jedné povodně k zahloubení řeky až o 2,5 m. Negativní dopad vidíme na stavbách níže po proudu, kde lze zdokumentovat odhalené mostní pilíře až pod jejich základové patky. Tyto škody vyžadují další opravy, které bývají finančně náročné. Převážení a bagrování štěrků není řešením.“Zástupce Povodí Moravy Ing. Jiří Zedníček sám připustil variantu boční nádrže, se stálou vodní hladinou. Také dodal, že výkupy pozemků pod přehradou nebudou omezovány, ačkoliv konečné řešení nádrže není jisté. Zástupce Ministerstva zemědělství, Ing. Aleš Kendík, dodal, že přehrada ještě není definitivním řešením a že je nutné o variantách jednat. Jednou z variant by mohlo být i posouzení více malých poldrů než jedné velké přehrady, jak navrhoval zastupitel obce Zámrsky Ing. Zdeněk Vozák.

Přehradní dílo jako takové zásadně rozporoval Mgr. Jan Koutný z Agentury ochrany přírody a krajiny, který upozornil, že řeka Bečva a Morava jsou dvě poslední velké řeky u nás, na jejichž toku neleží velká přehradní díla. Potřebu zlepšovat stav vodních toků zmiňoval i RNDr. Jakub Čurda z Ministerstva životního prostředí, který upozorňoval na nutnost dodržování evropské legislativy včetně Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES, jejímž cílem je především zabránit dalšímu zhoršování stavu vod a ochránit a zlepšit stav vodních ekosystémů (spolu se suchozemskými ekosystémy, na nich závislých) a vodního prostředí, podpořit udržitelné užívání vod, zajistit snižování znečišťování podzemních vod a přispět ke zmírnění účinku povodní a období sucha.Velmi plodnou debatu zakončila příspěvkem paní senátorka RNDr. Jitka Seitlová, která vyzvala k dalším jednáním. Upozornila, že stávající studie je pouze ideou, která by měla být blíže rozpracovaná. Také vyzdvihla práci ekologických organizací, které je nutné brát jako partnery v jednání.

„Pondělní jednání hodnotím jako velmi úspěšné. Ačkoliv k našemu návrhu bočního poldru bylo mnoho technických připomínek, samotná idea byla především zástupci odborné ochranářské veřejnosti velmi kladně přijata. Určitě budeme i nadále usilovat, aby tato varianta byla důkladně technicky zpracována a hodnocena v procesu EIA. Dle mého názoru by mělo být její technické zpracování na straně Povodí Moravy a nikoliv ekologických organizací, které nedisponují dostatečným rozpočtem a nejsou tak schopné studii v dostatečné kvalitě připravit. I nadále jsme připraveni jak s Povodím Moravy, tak především s obcemi na toku Bečvy jednat. Už dnes za námi stojí občané, kteří sdílí naši ideu bočního poldru, a právě ty chceme na jednáních zastupovat,“ dodává Barbora Hertlová z Hnutí DUHA Olomouc.