GEMO stáhlo záměr ekologického posouzení bytového komplexu na Neředínském horizontu

Vloženo: 13.12.2016, Typ: Jiné, Vydáno: 13.12.2016

Stavební společnost GEMO stáhla svou žádost o získání nezbytného stanoviska EIA pro projekt Residence Hněvotínská. Právě posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a jeho souhlasný výsledek jsou nezbytnou podmínkou pro udělení následného stavebního povolení k výstavbě nové rezidenční čtvrti na Neředínském horizontu. Jediným účastníkem řízení z řad neziskových organizací byla místní skupina Hnutí Duha Olomouc (HDO). Nakolik developera zaskočily naše požadavky a nakolik nepřipravenost projektu zůstává otázkou.„Problémy na území Neředínského horizontu začaly díky schválení nového územního plánu v roce 2014. V minulém územním plánu bylo území dotčené plánovanou výstavbou vedeno jako plocha zeleně. Při schvalování územního plánu HDO spolu s více než 500 občany Olomouce požadovalo zachování tohoto území jako tzv. Neředínský zelený horizont. Bohužel naše výzvy nebyly vyslyšeny a plochy byly přeměněny na zastavitelnou zónu,“ uvedla Barbora Hertlová za HDO. Dnes zde společnost GEMO již plánuje postavit čtyřicet bytových domů s více než třemi sty byty. Pokud by developer získal všechna potřebná povolení, začal by s výstavbou již příští rok a předpokládané dokončení by pak bylo v roce 2019.

Obrázek: Zastavitelnost území v novém a starém územním plánu. zdroj: Tomáš Pejpek

Celá situace je ale mnohem komplikovanější. Záměr výstavby se až nápadně objevil přesně ve chvíli, kdy zároveň končila smlouva o pronájmu plochy na sousedícím heliportu mezi Krajskou záchrannou službou a právě společností GEMO. Společnost GEMO se souběžně s běžícím řízením EIA také snažila přimět Kraj k odsunu heliportu, což by zajistilo snížení hlučnosti nad plánovanou výstavbou. Ve chvíli, kdy dopadlo negativně jednání právě s účastníky řízení EIA, protože bylo i nadále požadováno kvalitně provedené biologického posouzení, společnost GEMO svůj záměr stáhla. Nedlouho poté bylo zveřejněno v tisku, že se podařilo uzavřít další nájemní smlouvu s Olomouckým krajem zajišťující provoz heliportu na stávajícím místě na další 4 roky.

Vraťme se ale k samotnému hodnocení EIA. Zásadní nedostatky jsme za HDO shledávali především v biologickém hodnocení. Na základě vlastních pozorování z lokality v něm byla zamlčena řada chráněných druhů, např. křeček polní (Cricetus cricetus) aj. U chráněných druhů ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ropucha obecná (Bufo bufo), které hodnotitel nezamlčel, ovšem zpracovatel hodnocení neuvedl, jaký na ně bude mít záměr vliv, nejsou navržena žádná náhradní opatření a prakticky jsou tyto druhy v závěrečné části hodnocení úplně zamlčeny. Naopak dlouho je rozebírán vliv na mravence travního (Formica pratensis), jehož výskyt je hodnotitelem bagatelizován. Akustická studie investora hodnotí pouze vliv dopravy na lokalitu, ale zcela zanedbává provoz heliportu Krajské záchranné služby a blízkého letiště. V oznámení investora nejsou zpracovány varianty řešení jako například omezení výstavby, čímž by došlo nejen k snížení konfliktu mezi výstavbou a heliportem, ale i například k zachování stávajícího souvislého porostu dřevin.

K celé problematice je potřeba doplnit, že územní plán města Olomouce nabízí vhodnější lokality pro výstavbu, kde nebude docházet k zastavění zelených ploch, ploch s dřevinami a ploch s tak vysokou hodnotou krajinného rázu. Neředínský horizont dlouhou dobu slouží k rekreaci mnoha obyvatel města Olomouce. Pokud patříte mezi ně, může právě váš aktivní přístup celý záměr ovlivnit. Nyní lze předpokládat, že se developer pokusí získat nezbytné souhlasné stanovisko posouzení EIA opětovně. Každý občan nebo spolek může v rámci procesu EIA podávat své připomínky k záměru. Sledujte naše FB stránky www.facebook.com/Hnuti.DUHA.Olomouc, kde o celé kauze pravidelně informujeme, nebo přímo online vývěsku portálu EIA, do nového řízení můžete vstoupit sami a vyjádřit svůj názor také. Pouze aktivní přístup občanů může zaručit, že tato hodnotná část města zůstane vyhledávanou zelenou plochou i do budoucna.

Autoři: BARBORA HERTLOVÁ a VÁCLAV MACH