Hnutí DUHA nesouhlasí s kácením starého sadu - biocentra ÚSES u Olomouce-Slavonína

Vloženo: 14.9.2007, Typ: Připomínky, Zdroj: Hnutí DUHA Olomouc, Vydáno: 14.9.2007

Připomínky odeslané na odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce dne 14. 9. 2007:
Členové Hnutí DUHA Olomouc Mgr. Miroslav Kutal a Leona Machalová se ve spise i v terénu seznámili se záměrem kácení dřevin na parcelách 914/1, 914/2, 915, 916 na k. ú. Slavonín.

Žadatel žádá o povolení ke kácení více než 300 stromů a další plochy keřů a záměr zdůvodňuje „vytvořením biocentra na čtyřnásobně větší ploše".

Tento prostor s bohatou diverzifikací ovocných i původních druhů dřevin (růže šípková, brslen evropský, svída krvavá) je však již nyní vhodnou nikou pro řadu živočichů, zejména ptáků a malých savců a je stanovištěm pro řadu druhů rostlin v zemědělské krajině jinak vzácných (např. řepík lékařský - Agriomonia eupatoria). Přímo v sadu určeném ke kácení byly nalezeny a zdokumentovány čerstvé nory ohroženého druhu křečka polního (Cricetus cricetus, viz příl. k vyhl. 395/1992), kterého M. Kutal a L. Machalová přímo pozorovali. Pozorován byl také nocující menší dravec (blíže neidentif.), samice bažanta obecného (Phasianus colchicus), zajíc polní (Lepus europeaus) a lovící netopýr večerní (Eptesicus serotinus). Mnohé jabloně, myrobalány a ořešáky dosud plodí a jejich plody mohou být potravou pro řadu druhů ptáků a malých savců (plch, veverka). Ovšem i suché stromy mají svůj nezastupitelný význam v uchování biodiverzity - v mrtvém dřevě se vyvíjejí larvy rozličného hmyzu a ty jsou pak potravou např. šplhavců (pozorovány pobytové znaky na uschlé jabloni).

Z výše uvedeného je zřejmé, že stávající zplaňující sad plní úlohu biocentra dostatečně a vzhledem k blízkosti druhově rozmanitého lesního remízku JV směrem existuje dobrý předpoklad pro samovolné vytvoření ekologicky přirozeně stabilního biocentra. Naopak, násilná přeměna na „druhově přirozené biocentrum" by dočasně nebo i trvale (druhy vázané na mrtvé dřevo) připravila většinu současné bioty o svá stanoviště. Další negativní stránkou uvažovaného zásahu (kácení a následné terénní úpravy) je narušení přirozeného vývoje půdy (oslunění, dehydratace), zejména humusového profilu.

Žadatel v návrhu uvádí, že vytvoří také nelesní biotopy (palouky ohraničené lesem), ovšem už dnes lokalita nabízí mozaiku stromů, keřů a palouků, které by eventuelní pravidelnou údržbou bylo možné dále uchovat.

Záměr je také v rozporu s územním plánem, který BC 25 uvádí jako „funkční biocentrum propojené funkčními biokoridory" a doporučuje „chybějící části zalesnit přirozenými druhy dřevin, udržovat keřové porosty a okolní luční porosty" a o likvidaci stávajícího porostu fungujícího jako biocentrum se nezmiňuje.

§ 8 zákona 114/1992 Sb. praví, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les lze vydat „jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin". Žádný závažný důvod ke kácení ovšem nebyl shledán a přeměna stávajícího biocentra dosud nebyla konzultována s odbornými orgány ochrany přírody. Vzhledem ke skutečnosti, že plánovaný zásah v krátkodobé perspektivě spíše zhorší životní prostředí tím, že doposud funkční biocentrum zruší, a dále žadatel nedoložil výjimku z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů (§ 56), Hnutí DUHA Olomouc s výše uvedeným záměrem NESOUHLASÍ.

Rozšíření stávajícího biocentra na ostatní plochy navrhovaného biocentra nebráníme - žadatel má zde na zbývajících polních kulturách dostatek příležitostí uplatnit své managementové znalosti a schopnosti. Na případné ústní jednání doporučujeme pozvat zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

S úctou Miroslav Kutal
zmocněnec Hnutí DUHA Olomouc