Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Vloženo: 3.11.2016, Typ: Jiné, Vydáno: 3.11.2016

Naše činnost se většinou týká případů, kdy je příroda v ohrožení, a kdy je potřeba proti škodlivému záměru aktivně zasáhnout. Z toho důvodu si můžeme často vyslechnout spílání, že jsme jen „potížisti“, kteří si věčně stěžují. Není tomu tak. Při naší činnosti při ochraně zeleně před kácením narážíme i na pozitivní případy. Jedním z nich je kácení v okolí rybníku Kolečko v Tovačově, který zmíníme za všechny podobné případy.

Rybník Kolečko byl zřízen již v 16. století pravděpodobně jako součást opevnění hradu Tovačov. V roce 2000 byl rybník vyhlášen za tzv. významný krajinný prvek. Důvodem byl výskyt chráněných živočichů a rostlin. Asi nejvýznamnější jsou samotné duby, které tvoří alej. Jejich stáří se odhadje na více jak 450 let. Dnes je alej oblíbenou vycházkovou trasou místních obyvatel, vede skrz ní cyklostezka a je často navštěvovaná i turisty.

 Státní podnik Lesy České republiky letos na jaře začal s plánovanou revitalizací historické aleje, součástí které bude také kácení zeleně a odstraňování náletových dřevin. Zásahu do aleje je potřeba primárně kvůli tzv. provozní bezpečnosti aleje. Alej je značného stáří a z toho důvodu zde nacházíme vysoké množství dutých stromů nebo mnoho suchých větví, kvůli kterým může hrozit újma na zdraví procházejících lidí.

 

Na druhou stranu tyto dřeviny poskytují ideální podmínky pro přítomnost chráněných druhů živočichů. Z obratlovců se jedná o veverku obecnou, strakapouda prostředního a devět druhů netopýrů. Z bezobratlých se pak jedná o chráněné druhy brouků, mezi kterými jsou například lesák rumělkový, páchník hnědý a zlatohlávek skvostný. Tito brouci jsou natolik vzácní, že jsou dokonce chráněni i evropskou legislativou.

 

Lesy České republiky sami lokalitu popisují jako „mimořádně cenou“ a navrhly řadu opatření, aby minimalizovaly negativní vliv na chráněné druhy a zachovaly jejich biotopy. Tato opatření vychází z kvalitně zpracovaného biologického průzkumu lokality, který trval několik měsíců (celou jednu vegetační sezónu). Mezi navrženými opatřeními je zanechání torz stromů, při kácení má být přítomen biologický dozor, který by v případě vyrušení chráněných druhů zajistil záchranný transfer na novou lokalitu. Bude provedena dosadba nových dřevin, zejména dubu letního a jilmu vazu. Vykácením náletových dřevin navíc dojde k většímu oslunění starších dubů, což ještě více prospěje populacím páchníka hnědého nebo zlatohlávka skvostného.

V uvedeném případě jsme se jako spolek, který se může účastnit procesu povolování kácení dřevin a hlavně zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů, do správního řízení nepřihlásili. Lesům České republiky přejeme, aby v tomto případě povolení k zásahu dostaly a naplnily všechny podmínky, které si pro zásah stanovily.

Autoři: VÁCLAV MACH a BARBORA HERTLOVÁ