Kampaň proti Paláci Morava

 

Demonstrace Palác Morava

V zimních měsících roku 2002 probíhal proces posuzování vlivů na životní prostředí zamýšlené výstavby multifunkčního objektu Paláce Morava (PM) v těsné blízkosti městské památkové rezervace. Hnutí DUHA Olomouc se do procesu zapojilo a vzneslo nemálo výhrad vůči navrhovanému záměru.

Postup, jakým byla realizace záměru výstavby PM prosazována, se nám nelíbil. Dospěli jsme k závěru, že o záměru byla nedostatečným způsobem informována veřejnost, která vzhledem k významu dotčené lokality měla mít možnost se ke všemu daleko více vyjádřit. Využili jsme možnosti, kterou dává občanům zákon o obcích, a pomohli občanům požádat Zastupitelstvo města Olomouce (ZMO) o znovuprojednání nezbytnosti výstavby PM v lokalitě u Tržnice a o zvážení architektonické soutěže.

ZMO mělo povinnost tuto žádost, kterou podpořilo více než 0,5 % občanů Olomouce, na svém zasedání projednat. K tomu mělo dojít 27. 5. 2002.

 

Veřejná debata

Protože jsem postrádali jakoukoli iniciativu k informování veřejnosti o PM ze strany města Olomouce, rozhodli jsme se tohoto úkolu ujmout sami a naplánovali na pondělí 28. dubna veřejnou debatu o chystané výstavbě Paláce Morava. Pozvánkou na diskusi byl také  happening pro novináře na Horním náměstí, kde jsme na bronzový model městské památkové rezervace umístili sádrový odlitek Paláce Morava v příslušném měřítku. Cílem bylo ukázat, o jak obrovskou stavbu se jedná a že se do navrhovaného území vůbec nehodí.

Diskuse se odehrála ve Václavkově sále Vlastivědného muzea v Olomouci. Pozváni byli jak zastánci projektu - zástupci města, zástupce investora (společnost D.A.Engineering, s.r.o.) a projektanti, tak jeho odpůrci - architekti, zástupkyně Státního památkového ústavu a samozřejmě zástupkyně Hnutí DUHA Olomouc. Účast veřejnosti byla vysoká, přišlo na 200 Olomoučanů a akce vzbudila velký zájem médií (místní tisk, rádio, televize).

 

Vznik iniciativy Občané proti „Paláci Morava"

Důležitým mezníkem v celé kampani byl vznik iniciativy Občané proti Paláci Morava. Tato iniciativa byla složena z aktivních občanů, kterým nebyl lhostejný osud jedné z nejcennějších lokalit v centru Olomouce. Zakládajícím členem iniciativy bylo i Hnutí DUHA Olomouc.

Iniciativa si vzala za úkol objektivně informovat o okolnostech přípravy výstavby PM, sbírala podpisy pod petici občanů Olomouce proti výstavbě, pořádala tiskové konference, komunikovala se zastupiteli. Výsledkem sběru informací o záměru byl také osmistránkový bulletin s názvem Občané proti Paláci Morava, který vyšel v nákladu 3 000 kusů.

 

Demonstrace

Významným počinem bylo svolání demonstrace v pondělí 22. 5. 2003 na Horní náměstí v Olomouci na podporu požadavku nestavět PM v lokalitě u Tržnice, které se zúčastnilo několik stovek lidí. Akce samozřejmě neunikla pozornosti médií.

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva

Na konci května se uskutečnilo mimořádné zasedání ZMO vyvolané žádostí občanů o znovuprojednání záměru výstavby Paláce Morava. K tomuto zasedání se upínaly veškeré předchozí aktivity. Výsledkem zasedání ZMO bylo odložení rozhodnutí o PM o jeden měsíc a vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců ZMO, která by jednala s investorem o znovunastolení některých podmínek stavby.

V polovině června investor odstoupil od smluv uzavřených s městem Olomouc, protože nebyl ochoten přistoupit na původní omezující podmínky, které se město chystalo obnovit. Tato skutečnost byla potvrzena i na zasedání ZMO na konci června.

Výsledkem celé kampaně bylo zachování velmi cenné lokality u Tržnice pro jiné, vhodnější záměry. O tom, jak bude tento prostor vypadat, se na podzim začalo město Olomouc prostřednictvím Centra pro komunitní práci radit s občany.

Dominika Kovaříková