Knihovní řád Knihovny Hnutí DUHA Olomouc

Systém knihovny HDO

Knihovní řád Knihovny Hnutí DUHA Olomouc vymezuje hlavní zásady činnosti systému Knihovny Hnutí DUHA Olomouc (dále „HDO").

Systém Knihovny HDO tvoří knihovna nabízející k absenčnímu nebo prezenčnímu zapůjčení knihy, časopisy a multimediální nosiče. Knihovnické služby jsou poskytovány zdarma všem čtenářům a čtenářkám z řad široké veřejnosti, tak z řad aktivistů/aktivistek a dobrovolníků/dobrovolnic HDO.

Činnost systému Knihovny HDO koordinují pověření dobrovolníci/dobrovolnice HDO, kteří dohlížejí na vypůjčení a včasné navrácení zapůjčených titulů, doplňování knihovního fondu, správu katalogu knihovny a chod knihovny.

Katalog knihovny je souborný seznam všech titulů knižního fondu, kolekce multimediálních nosičů a časopiseckého fondu.

Obsah Knihovny HDO

Knihovna HDO zahrnuje:

 1. Knižní fond je tvořen tituly knih, sborníků a publikací zařazených v kategoriích dle tématu a jsou opatřeny evidenčními čísly. Názvy titulů, autor a evidenční číslo jsou zapsány v katalogu knihovny. Dále je knižní fond rozdělen na tituly dle typu výpůjčky.
 2. Kolekci multimediálních nosičů je tvořena DVD, CD a VHS nosiči. Ty jsou opatřeny evidenčními čísly a jejich seznam je v katalogu knihovny.
 3. Časopisecký fond je tvořen vybranými časopisy bez evidenčních čísel a jejich seznam s číslem a ročníkem uveden v katalogu knihovny.

Typ výpůjčky

Výpůjčky jsou dle charakteru rozděleny na:

 1. Prezenční výpůjčka je výpůjčka titulu pouze v místě Ekoporadny HDO. Vztahuje se na vybrané tituly knižního fondu označené červeným štítkem s evidenčním číslem.
 2. Absenční výpůjčka za složení zálohy se vztahuje na vybrané tituly knižního fondu, které jsou označeny modrým štítkem s evidenčním číslem. Tyto knihy jsou půjčovány na dobu jeden měsíc po složení zálohy, která je uvedena v katalogu Knihovny HDO. Záloha je opět navrácena po navrácení půjčeného titulu.
 3. Absenční výpůjčka bez zálohy se vztahuje na ostatní tituly knižního fondu, na kolekci multimediálních nosičů a časopisecký fond. Tyto položky jsou půjčovány domů na dobu jednoho měsíce.
 4. Dlouhodobá výpůjčka se vztahuje na dobrovolníky/dobrovolnice a aktivisty/aktivistky, kteří si mohou zapůjčit knihy na dobu až 6 měsíců.

Evidence výpůjček

Prezenční, absenční a dlouhodobé výpůjčky jsou evidovány do určeného sešitu a čtenáři a čtenářky knihovny jsou povinni/y uvést jméno a aktuální kontakt.

Dlouhodobé výpůjčky se navíc zaznamenávají taktéž na seznamu dlouhodobě půjčených knih pro případ kontaktování pro případné další zájemce.

Evidenci výpůjček provádí pověřená osoba z řad dobrovolníků  a dobrovolnic a aktivistů a aktivistek HDO.

Práva a povinnosti čtenářů a čtenářek

 1. Čtenář nebo čtenářka je povinen/a dodržovat řád Knihovny HDO.
 2. Při závažném či opakovaném porušení řádu může být čtenář nebo čtenářka dočasně nebo trvale omezen v uživatelských možnostech Knihovny HDO. Tím není zbaven odpovědnosti nahradit případnou škodu.
 3. Čtenáři a čtenářky si půjčují knihy označené červeným štítkem pouze v prostorách Ekoporadny HDO; knihy označené modrým štítkem si půjčuje po složení vratné zálohy osobě odpovědné za provoz knihovny.
 4. Knihy, časopisy a multimediální nosiče určené pro absenční výpůjčku jsou čtenáři a čtenářky povinni/y vracet včas do 1 měsíce od vypůjčení (u absenčních výpůjček) nebo do 6 měsíců (u dlouhodobých výpůjček).
 5. Čtenáři a čtenářky jsou povinni/y nahlásit při výpůjčce své jméno a svůj aktuální kontakt (telefon, e-mail...) a nechat si zapsat výpůjčku do sešitu.
 6. Za pozdní vrácení je čtenáři nebo čtenářce uložen poplatek ve výši 10 Kč za každý další započatý měsíc od doby maximální výpůjční doby.
 7. Při vážném poškození knihy nebo multimediálního nosiče je čtenář nebo čtenářka povinen/a zaplatit polovinu částky aktuální ceny titulu nebo vyměnit knihu případně multimediální nosič za nepoškozený.
 8. Při ztrátě knihy nebo multimediálního nosiče je čtenář nebo čtenářka povinen/a uhradit celou částku daného titulu nebo donést novou nepoškozenou knihu případně multimediální nosič.