Z činnosti lesní skupiny Hnutí DUHA Olomouc

Lesní skupina Hnutí DUHA Olomouc vznikla v roce 1997 jako součást celonárodního programu Hnutí DUHA, který usiluje o obnovu přirozených lesů, zejména jejich původní druhové skladby, a o návrat dravců a šelem.

V praxi čin­nost lesní skupiny zahr­­nuje zejména jednání s úřady, zapojování se do správních řízení, osvětu veřejnosti, jednání s politiky i odborníky, ale také konkrétní práci v lese a lesní školce.

Skupina se do roku 1997 věnovala např. kontroverzní stavbě „vodovodu Pomoraví“, která mohla ohrozit fungování ekosystému lužního lesa v oblasti Litovelského Pomoraví. Díky medializaci problému a účasti ve správních řízeních se podařilo dosáhnout snížení rozsahu jímání vody na únosnou míru.

Kromě toho jsme se na místní úrovni podle aktuálních potřeb a sil věnovali různým tématům. Jednalo se zpravidla o účast ve správních řízeních o povolení některých staveb. Snažili jsme se také vyvolat veřejnou diskusi o vysazování stromů na Horním náměstí. Mimo jiné jsme zorganizovali anketu pro občany Olomouce „Stomy na Horním náměstí?“ Za důležitější než výsledky ankety (většina účastníků ankety si stromy přála) pokládáme v tomto případě samotný proces zapojení veřejnosti do rozhodování o svém městě.

V roce 1997 jsme zorganizovali několik pracovních brigád, např. v Lesním vzdělávacím středisku v Muchovicích nebo v CHKO Litovelské Pomoraví. Začali jsme spolupracovat s revírníkem Lašťan u Svatého Kopečku u Olomouce, kde se stará­me o porost s relativně významným zastoupením jedle bělokoré. Snažíme se zajistit, aby malé semenáčky tohoto ohro­ženého stro­mu přežily kritických prvních několik let života a jedlový porost se tak postupně obnovil. V dubnu jsme založili lesní školku v Horce nad Moravou, kde jsme zatím vysadili jabloně, lípy, olše a javory. Pomohli jsme zorganizovat letní tábor v Muchovicích, na kterém se setkali aktivisté lesoochranářských organizací z celé České republiky. Konaly se zde přednášky odborníků o ekologii lesa, pracovali jsme na projektu záchrany genofondu původního beskydského smrku a  zpestření flóry beskydských rezervací.

Účastí ve správních řízeních jsme se snažili zastavit některé škodlivé projekty nebo alespoň dosáhnout zmírnění jejich dopadů na životní prostředí. Jednali jsme s úřady, radili se s odborníky, informovali veřejnost. Zapojili jsme se např. do procesu EIA rozšiřování lomu u obce Jívová (na vrchu Tepenec), prosadili zamítnutí bažantnice v nadregionálním biocentru ÚSES u Kojetína a jednali s lesníky, např. s vedoucím lesní správy Litovel (LČR) nebo se zástupci lesní správy Rožnov pod Radhoštěm.

Podíleli jsme se na vysazování sokola stěhovavého v Olomouci. Projekt organizovalo sokolnické centrum Sovinec. Pomohli jsme zejména se sčítáním populací holubů a hrdliček v Olomouci, první týden po vypuštění dvou samic sokola v červnu jsme drželi nepřetržité hlídky a pomáhali je přikrmovat. Během července proběhlo totéž, tentokrát po vypuštění dvou samců.

V roce 1998 jsme organizovali lesní brigády na Sv. Kopečku a pomáhali s organizací lesoochranářského tábora a Týdnů pro les v Muchovicích. Na protest proti udělení výjimky z Bernské úmluvy pro vlka a medvěda a v rámci snahy o novelizaci myslivecké vyhlášky, vymezující druhy se zvláštní ochranou, jsme se v březnu aktivně zúčastnili demonstrace v Praze před MZe proti ilegálnímu lovu rysů, vlků a medvědů.

Na jaře jsme se zapojili do petičního týdne proti těžbě zlata v Kašperských horách, který probíhal ve více městech zároveň.

Kromě lesní problematiky jsme se zaměřili na protipovodňovou ochranu. Vydali jsme leták s názvem „Živel nebo život? aneb jak na povodně“. Následky povodní z roku 1997 vyvolaly snahy o postavení několika nových přehrad jakožto ochrany lidských sídel před ničivými povodněmi. Upozorňovali jsme, že problém spočívá spíše ve špatném stavu původních porostů v úsecích horních toků a v násilné říční regulaci. Řešení vidíme ve změně lesního hospodaření, v revitalizacích toků a v možnosti přirozené inundace. Ve spolupráci s Unií pro řeku Moravu a jesenickou organizací SOJKA se začala rozvíjet aktivita občanů Nových Heřminov, kde je také jedna z přehrad naplánována.

Celý rok 1998 lesní skupina organizovala Večery přátel Země, které probíhaly v Muzeu umění. Mezi pozvanými byl například Jakub Patočka (problémy rozvojových zemí), Jaromír Bláha (tropické pralesy) nebo Ivo Dokoupil (dobrodružná cesta vlakem z Londýna do Asie).

V roce 1999 se aktivisté lesní skupinky mírumilovnou blokádou podíleli na záchraně Trojmezenského pralesa (NP Šumava), kterému hrozilo vykácení z důvodu asanačních zásahů proti kůrovci. Dnes vede pralesem naučná stezka ukazující návštěvníkům přirozenou obnovu nové generace lesa.

Na jaře a v létě jsme pomáhali katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UP starat se o jabloň lesní ve školce v Holici, která bude v budoucnu vysazována roztroušeně v okolních lesích.

V září 1999 jsme zahájili projekt „Získávání veřejnosti pro obnovu přírodě blízkého lesa u Svatého Kopečku u Olomouce“, který trval až do roku 2000. V rámci úzké spolupráce s panem revírníkem jsme na podzim organizovali řadu brigád s cílem zmapovat současný stav přirozeného zmlazení jedle bělokoré, individuálně ochránit jedlové semenáčky a navrhnout tzv. kotlíky pro příští podsadbu bukem lesním a dubem zimním. Vydali jsme také letáček pro olomouckou veřejnost „Olomouc, les a vy“.

Dále jsme se na jaře a na podzim roku 1999 zúčastnili víkendových brigád Hnutí DUHA Brno v Moravském Krasu a výjezdů do Muchovic v Beskydech, kde jsme pomáhali na školkách Lesoochranářského sdružení Beskydčan. V prosinci jsme se také podíleli na „vlčích hlídkách“, které v lesích beskydského pohraničí monitorovaly případné nelegální aktivity lovců. Je třeba se zmínit i o připomínkování RRS (regionální rozvojové strategie) v oblasti trvale udržitelného lesnictví.

Další podzimní pracovní výjezdy na Sv. Kopeček organizujeme pravidelně opět od podzimu 2002 pod názvem „Dny pro olomoucký les“.

V roce 2003 jsme v rámci Školy občanské iniciativy Hnutí DUHA realizovali projekt Les a lidé tvořený řadou různých aktivit: Lesní brigády (označování mrtvého dřeva v Litovelském Pomoraví a vysazování listnatých dřevin u Svatého Kopečku na Den Země), exkurze do FSC certifikovaného lesa školního lesního podniku MZLU v Brně a 3 veřejné besedy: Není les jako les aneb proč zachovat zbytky přírodě blízkého lesa (diskusní panel ve spolupráci s ČSOP Kosenka), NP Šumava − Je kůrovec prostředkem obnovy nebo zániku lesa? (hlavní přednášející J. Bláha z Hnutí DUHA), Sjezdovka na Lysé hoře - povolíme další devastaci přírody? (hlavní přednášející L. Košťál ze sdružení Beskydčan). Ve stanu na Horním náměstí jsme v rámci Ekologických dnů Olomouc na 14 dní instalovali výstavu Les a lidé, kterou již dříve vytvořilo Hnutí DUHA Podkrkonoší. Pro odbornou i laickou veřejnost jsme vydali nový letáček o jedli bělokoré a genové základně na Svatém Kopečku.

Instalace výstavy „Les a lidé“ na Horním náměstí v Olomouci (foto archiv Hnutí DUHA Olomouc).

Instalace výstavy „Les a lidé“ na Horním náměstí v Olomouci (foto archiv Hnutí DUHA Olomouc).

Kromě toho jsme na jaře 2003 na Svatém Kopečku čistili ptačí budky, monitorovali obnovující se populaci jedle bělokoré, na podzim zde organizovali netradiční úklid odpadků a tradiční lesní brigády „Dny pro Olomoucký les“ - tentokrát také na nové lokalitě v genové základně Tanečná u Jívové. Pomáhali jsme Správě CHKO Litovelské Pomoraví se sběrem žaludů v rezervací Třesín a Doubrava, což do budoucna umožní postupně nahrazovat nepůvodní dřeviny odpovídajícími druhy místní provenience.

Čištění budek na Svatém Kopečku (březen 2003).

V roce 2004 i v následujících letech jsme na Den Země vysazovali do smrkových monokultur na Svatém Kopečku listnaté dřeviny, na podzim ochraňovali mladé jedle bělokoré a podporovali šetrné pojímání vánočních svátků prodejem vánočních jedliček v květináči, které byly následující jaro vysazeny do porostů, kde jedle chyběla. Doplnili jsme naučnou stezku na Svatém Kopečku o naučné panely týkající se jedle bělokoré, pořádali jsme exkurzi do přírodní rezervace Hrubovodské sutě a připomínkovali lesní hospodářské plány - alespoň někde se nám podařilo prosadit přirozenější druhovou skladbu dřevin a větší podíl odumřelého dřeva, které má být v lese ponecháváno.

V roce 2005 jsme kromě tradičních aktivit realizovaných v předchozích letech uspořádali anketu Strom Olomoucka(odkaz na TZ clanky_tiskove_zpravy/strom_olomoucka2005-vysledky.htm) jako součást celostátní ankety Nadace Partnerství Strom roku. Vítězem se stala na základě rozhodnutí umělecko-odborné poroty více než 200letá lípa z Moravského Berouna.

Strom Olomoucka

I v následujících letech až dodnes přetrvávají naše lesní aktivity týkající se jedle bělokoré na Svatém Kopečku u Olomouce a u Jívové. Od roku 2006 pravidelně pomáháme s organizací Týdnů pro les v Beskydech a zapojujeme se i jinak do práce v celostátním programu Lesy.

V roce 2007 se několik dobrovolníků Hnutí DUHA Olomouc podílelo na blokádě těžby dřeva v Tiché a Koprové dolině, jediné tatranské rezervaci, kde po vichřici z roku 2004 nebylo vytěženo kalamitní dříví. Rezervaci se podařilo ubránit před tím, než byla těžba po několika týdnech oficiálně pozastavena slovenskou inspekcí životního prostředí.

 

V posledních letech jsme se účastnili také řady správních řízení týkajících se kácení dřevin, zásahů do významných krajinných prvků apod., zejména v městě Olomouci a Přerově. Zabránili jsme například zbytečnému vykácení lesa v části u Radíkovské pevnůstky (TZ z 23. března 2007: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=ztvx1--&x=1977675), likvidaci biocentra - starého sadu ve Slavoníně (TZ clanky_tiskove_zpravy/TZ-kaceni_slavonin.html) nebo části hodnotného náletového porostu v budoucí průmyslové zóně u Nových sadů.