Naše sídlo

Partnerské weby

Šelmy.cz

Sedmá generace

OdKomunity.cz

2010: Více zeleně pro Olomouc!

Následuje text věcně shodných připomínek Hnutí DUHA Olomouc ke konceptu územního plánu Statutárního města Olomouce, ke kterému připojilo své podpisy během 4 dnů v červenci 2010 380 občanů města. Hnutí DUHA splnilo zákonný limit (200 občanů) a stalo se tak zástupcem veřejnosti.

 

Vnější zelený půlkruh

Proklamovaný vnější zelený půlkruh města je v konceptu nového územního plánu přerušen novými průmyslovými zónami a zónami pro bydlení. Požadujeme, aby byl zachován současný lesopark na Tabulovém vrchu, tvořící tzv. zelený horizont města. Znamená to zrušení (nebo redukci na 20% ) navržené bytové výstavby. Požadujeme také zrušení části nově navrženého „vědecko-technologického parku" v Neředíně (plocha .031/02), umístěného na půdách nejvyšší bonity. Vnější zelený půlkruh dále oslabuje průmyslová zóna na půdách rovněž nejvyšší bonity ve Slavoníně (0.66), Nových Sadech (0.72 a 0.72) a plocha pro bydlení na Povelu a Slavoníně (0.39/03). Všechny nově vymezené plochy pro výrobu na půdach nejvyšší bonitní třídy (cca 100 hektarů) požadujeme zrušit. Dále požadujeme rozšíření biocentra LBC 22 severně až k ulici Balcárkově (nachází se zde vzrostlé stomy) a biokoridoru LBK 15 u Aquaparku o minimálně 50 % v ploše 0.37/06 (v současné době pole, navržené na parkoviště) a vymístění plánovaných prvků dopravní infrastruktury z plochy 0.37/06.

 

 

Vnitřní zelený půlkruh

„Vnitřní zelený půlkruh" v severní části narušuje plán výstavby nového parkovacího domu a nové budovy u magistrátu (mezi ulicemi Palackého a Hynaisova, .001/06) a plánované stavby až 29 metru vysokých budov u Tržnice (.001/08). Další narušení existující zeleně představuje budování nové propojovací komunikace ze Šantovky v současně využívané rekreační zóně podél Mlýnského potoka a fungujícího biocentra u Velkomoravské (LBC8).

Požadujeme proto zachovat stávající funkční zeleň a vymezit rekreační zóny, které zajistí propojení Smetanových a Bezručových sadů podél Mlýnského potoka. To znamená zrušení plánované propojovací komunikace DS-19 a úpravu tramvajové tratě, nyní vedené břehovými porosty Mlýnského potoka (navrhujeme její vedení variantně Rooseveltovou nebo Schweitzerovou ulicí) a posunutí protipovodňové zábrany na západní hranici biocentra LBC 8. Rovněž požadujeme zachování stávající zeleně na levém břehu Moravy u Velkomoravské (100-180 metrů od východně od břehu vodního toku, plocha 0.13/10).

Parkoviště u magistrátu požadujeme pouze podzemní a prostory u Tržnice.001/08 a 001/07 požadujeme převést na plochy s rekreační funkcí, minimálně 50 % zastoupení zeleně a zachováním současného tržiště a autobusového nádraží.

 

Ohrožení rekreačních a odpočinkových možností v dalších čtvrtích

Nová zástavba omezí také rekreační funkci městských čtvrtí Lazce nebo Hodolany. Část dlouhodobě plánovaného parku na ulici Dlouhá má být zastavěna (plochy 0.004/04 a 0.004/05) a zcela zrušena má být i sportovní plocha mezi ulicemi Farského a Lermontova v Hodolanech US052.c), která místním dětem a mládeži slouží již déle než 80 let. Požadujeme zachování i těchto ploch pro sport, rekreaci nebo sídelní zeleň.

 

Narušení klidných čtvrtí dopravou

 

Rekreační funkce města je narušena také několika nově plánovanými silnicemi. Největší hrozbu představuje tzv. severní spoj, který naruší současně využívané klidné plochy na Lazcích a u Klášterního hradiska a druhá varianta naruší hodnotné břehové porosty podél Mlýnského potoka. Problematická je i další silnice, která má vzniknout v návaznosti na severní spoj - má propojit ulice Dobrovského a Sokolovskou přes řeku Moravu (DS-20). Tím dojde k výraznému ovlivnění dosud klidných ulic Václava III a Na Letné. Rekreační funkci ulic U dětského domova a U Rybářských stavů naruší plánované silniční propojení ulic Zikova a Přichystalova (DS-25). Požadujeme proto upuštění od všech výše jmenovaných nových silnic.

 

Ochrana lesní půdy před novou zástavbou

Za nepřijatelný precedent považujeme zábor 13 hektarů lesní půdy v lokalitě „Zlatý důl" v Lošově, kde developeři chtějí vystavět nový městský satelit. Území zahrnuje 10 hektarů areálu bývalé lesní školky a vzrostlý les. Stejně tak nesouhlasíme se záborem lesa ve prospěch parkoviště na Svatém Kopečku. Nápor automobilů lze řešit i jinak než betonováním lesa. Požadujeme variantní posouzení různých variant - větší podporu MHD nebo vybudování záchytného parkoviště při nově navržené komunikaci DS-33 (před intravilánem Sv. Kopečka).

 

Nábřeží přístupná veřejnosti

Požadujeme, aby řeka a její nábřeží byly ve městě co nejvíce přístupné veřejnosti - konkrétně na obou březích Moravy mezi vysokoškolskými kolejemi ulicí Kavaleristů (ZUŠ Žerotín), kde koncept územního plánu navrhuje kamenné/ městské nábřeží, ačkoliv již v současnosti je levé nábřeží hojně využíváno ke sportu i rekreaci. Podporujeme proto návrh na posunutí plánované protipovodňové zdi i na opačném břehu až za ulici Kavaléristů (k hranici zastavitelné plochy .014/04), aby stromořadí a nábřeží tvořilo jeden, veřejnosti dobře přístupný celek.

 

 

Více zeleně

Celkovou redukci zeleně ve městě dále podtrhuje absence závazného minimálního procenta zeleně v popisu ploch jednotlivých karet lokalit. Požadujeme, aby toto minimální % zeleně bylo stanoveno u každé lokality s ohledem na současný stav a potenciál území, což byla jedna z podmínek zadání územního plánu.

 

Celý text námitky "Více zeleně pro Olomouc" podané Hnutím DUHA Olomouc jako zástupce veřejnosti včetně odůvodnění (ve fromátu PDF, 13 stránek)

Celý text připomínek Hnutí DUHA Olomouc - týká se většinou jiných záležitostí než zeleně (ve formátu PDF, 4 stránky).