Bečva nepotřebuje ani jedy, ani přehradu. Aktualizace územního rozvoje bohužel opět usnadňuje její stavbu

Vloženo: 28.1.2021, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 28.1.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Protipovodňová ochrana pro město Přerov se v této Aktualizaci přejmenovává z původního “suchého poldru Teplice” na “vodní dílo Skalička”. Tato drobná změna umožňuje mimo jiné i výstavbu přehrady. Právě zamýšlené vodní dílo Skalička je přitom jediným důvodem, proč bude mít celá Aktualizace významně negativní vliv na životní prostředí podle zveřejněného Vyhodnocení. Připomínky k této Aktualizaci může nyní zasílat i široká veřejnost.

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování. Ten  slouží koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni i pro koordinaci územně plánovací činnosti, zejména krajů [1]. V praxi to znamená, že jakmile se určitá oblast v tomto celostátním dokumentu vyhradí pro daný účel (např. migrační koridory, dopravní infrastruktura či právě vodní nádrže), nižší orgány (např. kraje) ji musí do svého územního plánování také zařadit, ať s daným záměrem souhlasí či ne.

Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 PÚR na udržitelný rozvoj území vypracovala společnost Ekotoxa s. r. o. [2] Suchá nádrž se v této Aktualizaci mění na vodní dílo, čímž umožňuje i výstavbu průtočné vodní nádrže se stálým zatopením (tedy přehrady). Tato drobná jazyková změna způsobila, že vyhodnocení vlivů celé Aktualizace vyšlo  jako významně negativní. Výstavba přehrady by totiž mohla úplně zničit celou Evropsky významnou lokalitu (EVL) Hustopeče - Štěrkáč, jejímž předmětem ochrany je dle zákona silně ohrožený brouk lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Řeka Bečva je jednou z posledních štěrkonosných řek u nás. Výstavbou přehrady by se výrazně změnil splaveninový režim na řece a docházelo by ke vzniku efektu tzv. “hladové vody.”  Řeka si svou energii totiž přirozeně vybíjí na pohyb štěrků. Přehradou by však došlo k zastavení sedimentů a tato energie proudící vody by začala způsobovat zahlubování vodního toku. Vzhledem k propojení hladiny podzemní vody a hladiny v korytě vodního toku by také došlo ke snížení hladiny podzemní vody, kterou by řeka začala odvádět taktéž (což by místní obyvatelé mohli pozorovat na vysychání studní). Přehrada by tak mohla paradoxně napomoci úbytku pitné vody v domácnostech zásobených studnami.  Přehrada Skalička také oproti suchému poldru představuje riziko pro celý Hranický kras, Národní přírodní památku (NPP) Zbrašovské aragonitové jeskyně a Národní přírodní rezervaci (NPR) Hůrka u Hranic. Spolu s negativním ovlivněním těchto komplexů je také změnou režimu podzemních vod ohrožen areál lázní v Teplicích nad Bečvou. Suchý boční poldr (neboli suchá nádrž) zajišťuje stejnou míru protipovodňové ochrany jako přehrada,   výrazně však eliminuje negativa [3]. Není možné, aby v 21. století ustoupily cenné chráněné lokality na evropské úrovni výstavbě přehrady, jejíž funkci může průkazně zabezpečit mnohem šetrnější nástroj.

 

Všechny dokumenty týkající se Aktualizace č. 4 PÚR jsou dostupné na webových stránkách MMR. Připomínky k tomuto návrhu mohou podávat jak zástupci obcí, tak široká veřejnost, písemně na adresu:

 

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování

Staroměstské náměstí 932/6

110 15 Praha 1

či do datové schránky:

IDS: 26iaava

 

do 15. února 2021. Připomínky musí splňovat několik požadavků. Musí z nich být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje (občané musí uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která jej činí. V textu Návrhu Aktualizace je červeně vyznačen nový text a modře přeškrtnutý text odstraněný. Text, který je napsán klasicky černě, je původní a v Aktualizaci č. 4 se nijak nemění. Vyjadřovat se lze pouze k textu spadajícímu do Aktualizace č. 4 (tedy k textu červenému či modře přeškrtnutému).

Podle Ministerstva zemědělství, do jehož správy projekt spadá, by měla během roku 2021 být dokončena analýza, na základě které bude vybrána nejvhodnější varianta vodního díla Skalička. Minimálně do doby, než bude znám výsledek této analýzy a než se nevyloučí rizika jiných variant vodního díla, než je suchý poldr, Hnutí DUHA Olomouc nesouhlasí s touto změnou a požaduje ponechat původní znění článku.

Hnutí DUHA Olomouc se chystá připomínkovat také řadu dalších problematických bodů Aktualizace, především v souvislosti s tématem fragmentace krajiny. Rozdělování krajiny na stále menší souvislá území a přetínání migračních koridorů má vážné dopady na mnohé druhy. Prakticky existenciálním ohrožením se stává pro moravskou populaci velkých šelem. Její životaschopnost závisí na možnosti mladých jedinců migrovat na velké vzdálenosti. Proto budeme požadovat jednak vyhodnocení konfliktů koridorů a ploch dopravní infrastruktury, rozvojových os s migračními koridory biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, přijetí opatření zachovávajících migrační prostupnost území pro volně žijící živočichy a člověka u některých chystaných dopravních staveb nebo například vypuštění nesmyslného dopravního koridoru SD13.

 

 

 

Kontakty:

Veronika Trávníčková, pracovnice Hnutí DUHA Olomouc,  tel: 774 300 895, veronika.travnickova@hnutiduha.cz 

 

 

Poznámky:

 [1] Více informací o Politice územního rozvoje dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky

 

 [2] Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR na udržitelný rozvoj. Dostupné zde: https://olomouc.hnutiduha.cz/data/publications/vi-vyhodnoceni-vlivu-na-udrzitelny-rozvoj-uzemi-aktualizace-c-4-pur-cr.pdf

 

[3] Návrh bočního poldru Skalička a protipovodňová ochrana Pobečví. Dostupný zde: https://www.spojenabecva.cz/resources/client/Poldr_Skalicka_studie_UPRM_2016.pdf

 

 

Příloha:

1. Obr. 1: Přirozené koryto řeky Bečvy se štěrkovými lavicemi

2. Obr. 2: Návrh bočního poldru Skalička

3. Obr. 3: Vizualizace přehrady Skalička. Zdroj: Povodí Moravy

 

Bečva

Obr. 1: Přirozené koryto řeky Bečvy se štěrkovými lavicemi

 

Poldr Skalička

Obr. 2: Návrh bočního poldru Skalička

 

Vizualizace přehrady

Obr. 3: Vizualizace přehrady Skalička. Zdroj: Povodí Moravy