Národní přírodní rezervace bude nyní téměř bezzásahová. Správa CHKO Jeseníky napotřetí omezila zásahy proti kůrovci

Vloženo: 5.4.2020, Typ: Jiné, Vydáno: 5.4.2020

Hnutí DUHA Olomouc se účastní správních řízení týkající se zásahů proti kůrovcům v národní přírodní rezervaci (NPR) Rejvíz a prvních a druhých zónách chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Posledních pár let probíhá neustálá přetlačovaná mezi zástupci ochránců přírody a lesníky o velikosti území v NPR Rejvíz, na kterém je možno provádět asanační zásahy proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus). Nyní se celá kauza posunula o krok směrem k lepšímu managementu chráněných území.

Kvůli dynamice šíření kůrovců svolalo MŽP k tématu gradace kůrovce na Rejvízu v říjnu 2019 ústní jednání, při kterém byl zjišťován rozsah kůrovcem napadených stromů jak v NPR, tak i v jejím okolí. Mohli jsme vidět, jak probíhá obnova lesa v rezervaci, kde se již na většině území proti kůrovcem napadeným stromům nezasahuje, a jak se hospodaří v jejím okolí. Navzdory intenzivním zásahům ve 100 metrovém pásu podél jižní hranice uvnitř rezervace (což byl kompromis ze strany Správy CHKO Jeseníky) se ohniska kůrovcem napadených stromů nadále vyskytují i v okolních hospodářských lesích, kde lesníci nezvládají zavčas napadené stromy asanovat, ačkoliv nejsou z titulu ochrany přírody nijak omezováni.  Pochopitelně, že část populace kůrovce z rezervace vylétává do hospodářských lesů, nicméně vědecký monitoring vyvrátil významně šíření kůrovce na velké vzdálenosti a pohled na širší okolí území ukazuje, že mnohem větší ohniska se nachází mimo NPR v hospodářských lesích. Zájem na těžbě v NPR, o které Lesy ČR, s.p. a sousední vlastník Arcibiskupské lesy a statky, s.r.o., v nejpřísněji chráněné kategorii chráněného území v Česku usilují, tak neřeší příčiny kůrovcové kalamity, která spočívá v dlouhodobě špatnému stavu našich lesů. Na začátku jednání se museli účastníci vyhýbat plně naloženému kamionu se dřevem, který vezl také stromy, které nebyly včas asanovány (tj. sloupány z kůry ve stádiu larev) a kůrovec z nich tak vyletěl. Takové zásahy pochopitelně postrádají jakýkoliv smysl. Domníváme se, že by vlastníci lesa měli svou omezenou kapacitu věnovat likvidaci kůrovce v hospodářských lesích místo snah o těžbu v rezervacích, které tvoří jen velmi malou část chráněné krajinné oblasti Jeseníky. V širokém okolí NPR Rejvíz probíhá kůrovcová gradace, která se nedaří ani bez jakýchkoliv ochranářských omezení zastavit. Zasahovat do NPR, jež je po národních parcích území s druhou nejpřísnější ochranou, je tedy zbytečné.

Po říjnovém místním ohledání terénu vydalo MŽP rozhodnutí, ve kterém zrušilo změnu výjimky udělenou Správou CHKO Jeseníky 30. 5. 2019, která povolovala hospodařit v hraničním pásmu rezervace, a celou věc vrátilo agentuře k novému projednání. Proti této výjimce se předtím odvolaly jak neziskové organizace (Hnutí DUHA, Společnost přátel Jeseníků, z.s.) požadující bezzásahovost v celém území NPR Rejvíz i majitelé lesů (Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., LČR), kteří požadují intenzivnější zásahy po celém území rezervace. Ministerstvo životního prostředí se s hlavními námitkami spolků ztotožnilo, zrušilo rozhodnutí Správy CHKO a vrátilo tak celé řízení na začátek. Správa v únoru 2020 vydala nové rozhodnutí, ve kterém sice povoluje asanaci kůrovcového dřeva pouze ve 100 metrovém pásu podél jižní hranice rezervace (u lesních cest Jestřábská a Rezonanční), ale z povolení vyjmula všechny porosty, ve kterých se nachází předměty ochrany rezervace (podmáčené a rašelinné smrčiny). Tímto rozhodnutím se tedy 91,7 % lesních ekosystémů rezervace stává bezzásahových. Na některých místech s povolenými zásahy je také zakázáno u stromů nad 140 cm provádět destruktivní asanaci a povolena je pouze tu nedestruktivní – odkornění stromů nastojato. Správa bude také schopnost lesníků asanovat kůrovcové dříví v této oblasti pravidelně hodnotit a při nalezení většího množství neasanovaných prokazatelně kůrovcem opuštěných stromů může výjimku změnit či úplně zrušit. Výjimka je platná pouze do konce roku 2020. Tento krok je přijatelným kompromisem pro všechny zúčastněné strany.

Další vývoj kauzy budeme sledovat a pokračovat hájit zájmy ochrany přírody v účasti ve správních řízeních.

Obr. 1 Kůrovcová mapa ukazuje rozsah napadení lesů kůrovcem na základě družicových snímků: těžbu v období září 2018- čerevenec 2019 (modře), souše detekované v září a 2019 a zpracované do července 2019 (červeně) a souše detekované v červenci 2019 (oranžově). Z mapy je zřejmé, že hlavní ohniska kůrovce se v širším okolí rezervace nachází mimo NPR Rejvíz.

 

Obr. 2 a 3 Obnova lesa po napadení kůrovcem: odumírající stromové patro uvolňuje prostor pro zmlazení čekající v podrostu.

 

Obr. 4 Rozdíl v hospodaření na západní hranici NPR: rozsáhlé holiny vzniklé v důsledku pozdní asanace kůrovce (vpravo) a stojící suchý porost v NPR (vlevo), který nové generace lesa i půdě poskytuje ochranu a zástin. V pozadí jsou vidět další suché porosty, kteří lesníci nestihli včas asanovat.

 

Obr. 5 Loupání kůrovcem napadených stromů ve stometrovém pásu uvnitř NPR, kterou Správa zpočátku povolila jako kompromis. Z pohledu ochrany přírody zbytečné zásahy však ani lesníci neocenili a proti rozhodnutí Správy CHKO se i tak odvolali.

 

 

Miroslav Kutal, koordinátor HD Olomouc, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Veronika Trávníčková, veronika.travnickova@hnutiduha.cz