Přehrady je výhodnější zbořit než stavět ukazuje americký dokument

Vloženo: 6.3.2019, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 6.3.2019

PROMÍTÁNÍ FILMU RETURN OF THE RIVER

12. 3. 2019 – Olomouc, čajovna Kratochvíle, 18:00

14. 3. 2019 – Přerov, Klub Teplo, 17:00

18. 3. 2019 – Lipník nad Bečvou, KD Echo, 17:00

 

Srdečně Vás zveme na promítání filmu Return of The River. Snímek vypráví příběh o největším odstranění přehrad v dějinách, který se v současné době odehrává na řece Elwha ve státě Washington. Film ukazuje mimořádné společenské úsilí, aby se řeka vrátila k původnímu stavu a ukazuje nečekané vítězství ekologie nad průmyslem. Film Return ofThe River nabízí naději uprostřed všech dnešních ponurých zpráv o životním prostředí.

 

Pro místní kmeny je řeka Elwha důležitým zdrojem obživy – zejména díky hojné přítomnosti lososů. Noví osadníci považovali řeku za zdroj elektrické energie. První přehrada byla na řece postavena v roce 1910, porušila migrační trasu lososů a zaplavila posvátnou zemi místního kmene. Netrvalo dlouho a původní obyvatelé se spojili s právě se rodícím ekologickým hnutím a téměř po sto letech se jim úspěšně podařilo dosáhnout svého cíle – přehrada byla odstraněna.

Promítání bude doplněno krátkým výkladem o problematice přehrad v ČR. Vstup zdarma.

 

Téma výstavby přehrad je stále aktuální i v naší republice. Mnoho lidí se mylně domnívá, že množství přehrad nás ochrání jak před povodněmi, tak před suchem. Pravda je ale taková, že když je sucho, ani do přehrad nic nenateče. Jak jsme mohli vidět i v posledních letech, spousta vodních nádrží výrazně snížily svou hladinu, případně vyschly úplně.

Jediným dlouhodobým řešením je celoplošná zádrž vody v krajiněpomocí změny skladby lesů, zvětšení plochy lesů a zvýšení podílu nelesní zeleně, částečným znefunkčněním meliorací, které tak namísto rychlého odvedení vody z krajiny tuto zadrží v nových mokřadech, tůních, rybnících, poldrech a zejména zadržení vody v nivách návratem většiny toků zpět do přírodě blízkého stavu (normální profil koryta, meandry, záplavové nivy).

 

 

PLÁNOVANÉ VD SKALIČKA

Jednou z aktuálně probíraných přehrad je i VD Skalička na Bečvě. Hlavním účelem je zajištění protipovodňové ochrany zejména pro město Přerov. Náš návrh bočního poldru je adekvátní alternativou se stejným efektem protipovodňové ochrany i trvalejší variantou prevence sucha.Řeka Bečva je jednou z posledních štěrkonosných řek v ČR. Svou energii přetváří v pohyb štěrků a pokud se nebude tato energie „vybíjet“, zvýší se eroze níže pod přehradou. Zahloubená řeka způsobí snížení hladiny podzemních vod (vysychání studní), poškození břehů a staveb na řece (mosty, silnice, jezy, stavby na březích). Umělé bagrování a převážení štěrků pod přehradu není ekonomicky dlouhodobě udržitelné řešení.

 

Vybudováním velké betonové přehrady navíc dojde ke zničení celé Evropsky významné lokality (EVL) Hustopeče – Štěrkáč.Říční náplavy na Bečvě jsou ojedinělým fenoménem v celorepublikovém měřítku – jsou domovem řady vzácných rostlin a živočichů (např. lesák rumělkový, vlha pestrá, ledňáček říční, břehule říční).Podle nejnovějších geologických výzkumů také může přehrada se stálou vodní hladinou plánovaná na řece Bečvě trvale ovlivnit celé území Hranického krasu včetně Lázní Teplice nad Bečvou.Trvalé zaplnění VD Skalička vodou bude znamenat nevratné změny v režimu minerálních vod i v jejich kvalitě. Laicky řečeno to může dojít až k úplnému zničení minerálních pramenů v Lázních Teplice nad Bečvou.

 

Více se dozvíte na adrese www.spojenabecva.cz. Podpořte ochranu řeky Bečvy na https://www.darujme.cz/projekt/1200943 . Děkujeme