Únik kyanidů na řece Bečvě: Hnutí DUHA Olomouc apelovalo na vsetínského státního zástupce

Vloženo: 26.11.2020, Typ: Jiné, Vydáno: 26.11.2020

 

V neděli 20. září došlo na řece Bečvě k velké havárii, během níž byl otráven téměř čtyřicet kilometrů dlouhý úsek horního toku řeky. V následujících několika dnech došlo k úhynu desítek tun ryb. Ani více než dva měsíce po činu však není znám pachatel. Poslali jsme proto otevřený dopis dozorujícímu státnímu zástupci JUDr. Petru Barešovi z okresního státního zastupitelství ve Vsetíně, s urgencí na vyšetření havárie.

 

 

Únik kyanidů stál statisíce, a to nebyla vyčíslena ekologická škoda


V osudnou neděli krátce po poledni byly zaznamenány první úhyny ryb, a to v místech mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní. V následujících dnech vylovili místní rybáři a dobrovolníci na dlouhém úseku řeky téměř čtyřicet tun mrtvých ryb. Práce na likvidaci následků havárie ukončily po týdnu velké deště. Celkové náklady na odklizení následků otravy řeky se vyšplhaly do statisíců, a to nebyla vyčíslena způsobená ekologická škoda.

 

Vyšetřovatelé neprovedli bezprostřední rozbor říčního dna, ten by přitom mohl poměrně spolehlivě určit zdroj otravy


Bezprostřední analýza tzv. bentosu, který zahrnuje všechny rostliny (fytobentos) a živočichy (zoobentos) žijící na dně řeky, by byla relativně spolehlivým způsobem určení zdroje otravy. Bentické organismy se pohybují zejména driftem, tzn. unášením proudící vodou. Proto by jejich průzkum, provedený co nejdříve po úniku kyanidů do řeky, téměř jistě ukázal na zdroj znečištění. Úsek řeky, od kterého by byl stav bentosu abnormálně narušen bezprostředně po havárii, by byl nanejvýš pravděpodobným místem vypuštění kyanidů. Bohužel se zdá, že žádný z vyšetřujících institutů tyto odběry zavčas neprovedl. Díky vydatným dešťům, které přišly následující víkend po úniku, došlo k významnému zvýšení průtoku vody v řece a tím i ke změnám na říčním dně. Další rozbory tak už nemohly poskytnout dostatečně průkazné závěry. Premiér Andrej Babiš v této souvislosti ve čtvrtek 12. listopadu v poslanecké sněmovně řekl: „Policie ČR odebrala několik stovek vzorků tak, aby bylo možno určit, odkud se kyanid do řeky dostal. Vzorky byly předány soudnímu nebo odbornému znalci. Odborný znalec má termín na vyhodnocení. A ve chvíli, kdy to vyhodnotí, a ten termín je 20. prosince 2020, tak snad bude jasné, ze kterého kanálu tam ten kyanid vytekl.” Tuto informaci ve svém stanovisku ke kauze “Bečva” potvrdila i Policie ČR. Ta také uvádí jako jednoznačný fakt, že vyšetřování je nyní zcela závislé na výsledku tohoto znaleckého zkoumání [1]. V úterý 17. listopadu Policie ČR také provedla v toku řeky Bečvy s pomocí netoxické látky fluoresceinu pokus, kterým zjišťovali a dokumentovali chování neznámé látky. Výsledky budou k dispozici pro potřeby soudního znalce [2].

Obr 1: Řeka Bečva obarvená fluoresceinem. Zdroj: Twitter Policie ČR.

 

Průzkumy ukázaly, že otrava výrazně poškodila jak populaci ryb, tak zoobentosu


První průzkumy ryb a dalších vodních živočichů byly provedeny až v pátek 25. září. Jejich účelem navíc nebylo vyšetřování havárie, ale analýza škod na životě v řece [3]. Rozbory ukázaly, že otrava výrazně snížila celkový počet i druhovou rozmanitost ryb (v úseku bez známek otravy bylo evidováno sedm druhů ryb o celkové početnosti 110 kusů, kdežto ve vytráveném úseku byly evidovány pouze tři druhy o celkové početnosti 10 kusů) i zoobentosu (z 19 taxonů v neovlivněném úseku na pouhých  7 taxonů v úseku zasaženém). 

Necelé tři týdny po vytrávení Bečvy zde také prováděli průzkum zoobentosu odborníci z Valašského ekocentra ČSOP a doc. RNDr. Martin Rulík, PhD. z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci [4]. Na třech místech toku sice přítomnost rybího potěru i drobných bezobratlých potvrdili, avšak pouze v omezeném množství. Ve stejném dni zde vzorky pro mikroskopickou analýzu sedimentů odebírali i studenti z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ti měli k dispozici srovnání vzorku kontrolního (odebraného v nenarušené části toku) a “otráveného” (odebraného z úseku řeky zasaženého kyanidy). V kontrolním vzorku byl zjištěn častý výskyt rozsivek (jednobuněčných fotosyntetizujících organismů), které se často využívají jako bioindikátory kvality vody a občasný výskyt prvoků (zejména bičíkovců). Ve dvou vzorcích odebraných v otráveném úseku řeky se rozsivky nevyskytovaly vůbec a bičíkovci pouze ojediněle. V obou vzorcích bylo přítomno větší množství bakterií mezi minerálními částicemi. 

Obr. 2: Rozsivky v kontrolním vzorku odebraném na nezasažené části toku řeky Bečvy necelé tři týdny po otravě (vpravo detail rozsivky). 

Obr. 3: Vzorek odebraný v místech toku zasažených otravou kyanidy. Rozsivky zde nejsou žádné.

 


„Najít zdroj znečištění bude otázkou hodin” prohlásil ministr Brabec po identifikaci jedu. Nyní v listopadu je zdroj stále nejistý a viník neznámý


Dle mediálních vyjádření některých členů vlády se zdálo, že najít viníka bude rychlé a jednoduché. To, že se jedná o otravu kyanidy, vyšlo najevo až ve čtvrtek 24. září. Sám ministr životního prostředí Richard Brabec o den později k určení zdroje znečištění Bečvy uvedl: „To (identifikace jedu) se v případě Bečvy podařilo odborníkům až včera (ve čtvrtek). Pracovalo na tom souběžně několik různých laboratoří po celém Česku. Teď, když víme, že šlo o kyanidy, věříme, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin.” 

Neznalost pachatele ani téměř dva měsíce po činu vzbuzuje čím dál větší nedůvěru k celému vyšetřovacímu procesu. Vyšetřovatelé uvedli jako zdroj znečištění 15 kilometrů dlouhý kanál, vedoucí z areálu bývalé rožnovské Tesly. Konkrétní pachatel ale označen nebyl. Říjnové průzkumy bentosu a ryb přitom ukázaly, že jejich početnosti je v normálu i 1,5 km od označeného zdroje otravy, tedy od kanálu z Tesly [5]. Dokonce očitá svědectví místních v této oblasti neodhalila v době znečištění žádné úhyny ryb. První známky otravy se projevily až u Choryně, což je více než 3 kilometry od údajného místa úniku kyanidů. Jak se však dá vysvětlit, že na tak dlouhém úseku řeky pod označeným zdrojem nedošlo k žádnému viditelnému úhynu ryb či bentosu? Nízký průtok Bečvy v onen osudný den by nestačil na odnesení mrtvých ryb takovou dálku po proudu. Zároveň mezi tímto kanálem a místem prvního zaznamenaného úhynu ryb se nachází jezy a Tůně pod Juřinkou. Je nemožné, že by se v těchto místech voda nepromíchala a nedošlo v ní k otravě. Z jakého důvodu byla jako možný pachatel tak rychle a bez žádných předložených odůvodnění vyloučena společnost Deza, mezi jejíž odpadní látky se kyanidy řadí a jež má v místech pozorované otravy výpusť? Vědecký pracovník katedry biochemie Univerzity Palackého v Olomouci Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. ve svém článku DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část II) [6] zmínil teorii o vypouštění stabilnějších komplexů kyanidů železa a jejich následné přeměně účinkem UV záření na kyanidy jednoduché (které jsou již akutně toxické). Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ve svém zářijovém prohlášení přiznal, že tyto komplexně vázané kyanidy Deza skutečně do odpadních vod vypouští. 

 

Protahování vyšetřování je výsměch životnímu prostředí i místním obyvatelům


Otrava řeky Bečvy je velmi závažný čin, za kterým se dle nás někdo snaží cíleně zahladit stopy. První rybáři a dobrovolníci, provádějící na řece odklízení mrtvých ryb, jasně popisují přítomný zápach chloru, pálení rukou a vysušené ruce. Chlor se přitom používá k neutralizaci kyanidů. „Z otravy kyanidem se říční a poříční ekosystém řeky Bečvy bude vzpamatovávat minimálně pět až deset let. Tok energie byl významně narušen a dotkl se všech úrovní od drobných bezobratlých organismů, žijících na dně koryta řeky, přes ryby, ptáky a savce. Otrava pravděpodobně usmrtila i zvláště chráněné druhy ryb jako je například kriticky ohrožený hrouzek Kesslerův, silně ohrožená ouklejka pruhovaná nebo ohrožená střevle potoční. Dle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. hrozí pachateli až tříletý trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti, a to v případě, že usmrtil nebo poškodil více jak 25 ks chráněných živočichů. V rámci plánovaného zarybňování řeky je nezbytné, aby byly podpořeny původní druhy proudomilných druhů ryb" uvedl k ekologické škodě Miroslav Kubín, zoolog Správy CHKO Beskydy. 

Obáváme se, že pokud viník zůstane nepotrestán, bude tento čin představovat nebezpečný precedens do budoucna. Brzké zdárné rozuzlení celého případu a spravedlivé potrestání pachatele je nyní stejně důležité jako rekultivace říčního ekosystému. A to nejen kvůli masivnímu poškození životního prostředí, ale také kvůli místním obyvatelům a všem dobrovolníkům z řad rybářů, ekologických organizací a dalším, kteří na Bečvě hospodaří či věnují své úsilí a volný čas její ochraně a péči o místní vzácné ekosystémy. Z tohoto důvodu jsme vyzvali dozorujícího státního zástupce JUDr. Petra Bareše z okresního státního zastupitelství ve Vsetíně k zodpovězení otázek k případu a rychlému nalezení pachatele. V odpovědi stálo pouze toto prohlášení:  „Trestní řízení je v této fázi neveřejné a není možné Vás seznamovat s jeho závěry, postupy nebo pokroky.”


Novináři podávají trestní oznámení, politici mlží a policie se od nich distancuje


Deník Referendum se již v říjnu rozhodl podat dvě trestní oznámení. První pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení, a to minimálně v nedbalostní formě. Druhé trestní oznámení za zneužití pravomoci úřední osoby. Advokát Antonín Továrek k tomuto uvedl: „Pokud by se ukázalo, že státní orgány cíleně bojkotují vyšetření úniku jedu do řeky a pachateli díky tomu vznikne prospěch, mám za to, že je naplněna skutková podstata trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby nebo přinejmenším maření úkolu úřední osoby z nedbalosti“ [7]

Ministr životního prostředí Richard Brabec odmítá k celému případu prozradit jakoukoliv informaci se zdůvodněním, že na informování o případu uvalila embargo policie. Dále uvedl, že už několik dní po nehodě policie prohlásila, že informace o případu bude veřejnosti sdělovat pouze ona. Toto tvrzení však Policie ČR záhy ve svém stanovisku vyvrátila: V prvé řadě je třeba říci, že Policie ČR, ani nikdo jiný, neuvalil na případ „Bečva“ informační embargo. Takovéto vyjádření vlády v občanech vyvolávají značnou nedůvěru v úřední postupy.

 

Pachatel stále neznámý a úniky škodlivých látek do řeky Bečvy nadále pokračují


Po zářijové velké nehodě s kyanidy došlo k úniku látek do toku Bečvy ještě dvakrát. Na konci října byla na hladině toku pozorována bílá pěna. Analýza vody tehdy ukázala na zvýšenou přítomnost niklu. Nebyly zaznamenány žádné úhyny ryb, avšak nikl je pro vodní organismy toxický. Nejcitlivější jsou k němu měkkýši. Velmi podobně probíhá také poslední znečištění Bečvy, ke kterému došlo 24. listopadu. Do toku unikly zatím neznámé látky, které na hladině vytvořily pěnu.

 

Třetí událost na řece Bečvě za dva měsíce, neschopnost úřadů tomu zabránit a najít pachatele se již zdá jako výsměch všem, kdo se dlouhodobě snaží o zlepšení životního prostředí a kvality toků v České republice. Pokud si i vy přejete znát alespoň na některé otázky týkající se Bečvy odpovědi, připojte svůj podpis k této elektronické petici. Nejen řádné vyšetření havárie na Bečvě, ale i zpřísnění limitů či zlepšení monitoringu škodlivých látek požaduje elektronická petice od neziskové organizace Arnika “Řeky bez jedů”.


Poznámky:


[1] Stanovisko Policie ČR k případu „Bečva“.  [online. cit 2020-11-16]. Dostupné zde: https://www.policie.cz/clanek/stanovisko-policie-cr-k-pripadu-becva.aspx?fbclid=IwAR3ht8apRaxOP0HUvAEPrMIyyRycKXHfdQ-uhjhDAnJMNMBhdnuA6X4jNY8 

[2] Vyjádření Policie ČR na webu twitter.com. [online. cit. 2020-11-17]. Dostupné zde: https://twitter.com/PolicieCZ/status/1328641633412411392 

[3] Ing. Pavel Jurajda, Ph.D., Doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. Fakta o stavu naší Bečvy po havárii. ZPRAVODAJ výboru Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko. [online. cit. 2020-10-30]. Dostupné zde: https://crsmozlatehory.cz/_files/200000657-ce1c2ce1c6/Zpravodaj%20-%20%C5%99%C3%ADjen%202020.pdf 

[4] Mirek Dvorský. Hydrobiologický průzkum na Bečvě. [online. cit. 2020-11-3]. Copyright © 2020 Severomoravské regionální  sdružení ČSOP, Valašské Meziříčí. Dostupné zde:https://www.ochranci.cz/inpage/hydrobiologicky-pruzkum-na-becve/# 

[5] Mgr. Jan Husák. Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy - vrací se DEZA do hry? ČSOP RADHOŠŤ [online. cit. 2020-10-30]. Dostupné zde: https://www.csopradhost.cz/l/nevyjasnene-okolnosti-otravy-reky-becvy/

[6] Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část II). [online. cit. 2020-10-30]. Dostupné zde: https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/10/13/deza-o-stopovych-kyanidech-a-kyanidovych-stopach-cast-ii/

[7] Deník Referendum ve svém článku “Otrávila Bečvu DEZA? Jiné výklady nedávají smysl. Úřady zatloukají a klamou” shrnul dosavadní otázky k otravě na řece Bečvě. [online. cit 2020-11-16]. Dostupné zde: https://denikreferendum.cz/clanek/31851-otravila-becvu-deza-jine-vyklady-nedavaji-smysl-urady-zatloukaji-a-klamou?fbclid=IwAR0HkIuUklZqE8U3uLqt6W5wM21Ch9F2ZT--3gFaI3MRxbnFE3NBh1yOuzs 


Celé znění dopisu panu JUDr. Petru Barešovi z Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně si můžete přečíst ZDE.

Více informací se můžete dočíst na těchto odkazech (aktualizováno 2. 1. 2021):
31. 12. 2020: Bečvu otrávil kyanid, kontrola v chemičce Deza stále pokračuje, potvrdil šéf inspekce Geuss
30. 12. 2020: Bečvu otrávil kyanid, kontrola v chemičce Deza stále pokračuje, potvrzuje šéf inspekce
22. 12. 2020: HAVÁRIE NA BEČVĚ ČTVRT ROKU POTÉ: MÍSTNÍ JSOU Z ÚŘADŮ FRUSTROVANÍ A PÁTRAJÍ NA VLASTNÍ PĚST
22. 12. 2020: V Bečvě část ryb katastrofu přežila
22. 12. 2020: Záhada vzorků z Bečvy. Rybáři je prý předali, inspekce je prý nepřevzala
22. 12. 2020: Nevyšetřit otravu na Bečvě, to je podle mě ostuda, říká šéf rybářů Trybuček
21. 12. 2020: Aktuální vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce k Bečvě
21. 12. 2020: Policie ČR – KŘP Zlínského kraje: Šetření masivního úhynu ryb v Bečvě pokračuje
21. 12. 2020: Policie po měsících napjatého čekání vydala zprávu k Bečvě: Čekejte dál
19. 12. 2020: Záhada jménem Bečva a „tanec” kolem Dezy. Proč stále neznáme viníka?
17. 12. 2020: Radegast a Baník slaví 50 let hořkosti. Výroční dresy pomohou řece Bečvě
11. 12. 2020: Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností
8. 12. 2020: TelevizeBeskyd: Energoaqua - kyanid jsme do Bečvy nevypustili
7. 12. 2020: Prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“ + Nejčastější otázky a odpovědi
5. 11. 2020: Otrávená Bečva: Úřady měly šanci zjistit, co se stalo, ale neudělaly to, říká Vlasatá
22. 10. 2020: Hledání viníka katastrofy na Bečvě. Postup úřadů vzbuzuje nedůvěru, říká reportér Radiožurnálu
2. 10. 2020: Klára Vlasáková: Ekologická katastrofa na Bečvě – je třeba zajistit, aby se neopakovala

25. 9. 2020: Kyanid změnil Bečvu na mrtvou řeku. Reportérka popisuje ekologickou havárii, která zasáhla Přerovsko

Deník Referendum:

Petr Svoboda: Máme právo vědět — zvedněte mlhu nad Bečvou 

Jakub Patočka, Zuzana Vlasatá: Odhaleno: V den otravy Bečvy se v Deze stala havárie. Proč zůstala utajena? 

„Záhada“ otrávené Bečvy pokračuje. Soudní znalec požádal o prodloužení lhůty

„Brabec a ČIŽP, demisi“. Valašské Meziříčí demonstrovalo za svou Bečvu