Vyjádření k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. „Parkoviště ZOO Svatý Kopeček“

Vloženo: 12.12.2011, Typ: Připomínky, Zdroj: Hnutí DUHA Olomouc, Vydáno: 12.12.2011

parkovaci dum1. Předložená dokumentace nesplnila podmínky zjišťovacího řízení, a to:

(1)  „zpracovat nejméně 2 alternativy umístění parkoviště a parkovacího domu s ohledem na kapacitu, technické řešení a navrženou lokalitu předkládaného záměru“

Byla splněna pouze podmínka

(2)  „Zpracovat jednotlivé varianty dopravního napojení parkovacího objektu (navrhnout možná alternativní řešení dopravy, kyvadlová autobusová doprava apod.“

 

Absence zpracování nejméně 2 alternativ umístění záměru nelze obejít pouze odkazem na studii „Stavoprojket Olomouc“, zpracovanou v rámci změny č. XIX ÚPnSÚ Olomouc, protože v té době nebyly známy technické parametry zařízení parkovacího objektu a nemohl být ani objektivně hodnocen vliv hlukové zátěže, rozptylu apod. (viz podmínka č. 3), nebyly zpracovány možné alternativní dopravní řešení těchto alternativních umístění (kyvadlová autobusová doprava apod. (viz podmínka č. 2).

Zpracovatel dokumentace tak učinil v rozporu se smyslem zákona EIA, který by měl posuzovat a vybrat nejvýhodnější variantu z hlediska dopadů na životní prostředí.

 

2. Zpracovatel se nebyl schopen vypořádat s naší připomínkou, uplatněnou v rámci zjišťovacího řízení:

„Nesouhlasíme se závěrem učiněným zpracovatelem oznámení na str. 67 a sice, že „z hlediska celkové hlukové zátěže v lokalitě se předmětný záměr projeví pozitivně“. Domníváme se, že nebyla dostatečně posouzena hluková zátěž také v ulicích před napojením ulice Darwinovy na ulici Radíkovskou. Je vysoce pravděpodobné, že po realizaci parkovacího domu a nového parkoviště, které zvýší komfort návštěvníků ZOO z hlediska používání individuální automobilové dopravy, stoupne počet návštěvníků, kteří v budoucnu dají přednost dopravě vlastním automobilem oproti dopravě MHD, přitom v současné době se tito návštěvníci do ZOO dopravují pomocí MHD. Je pak nepochybné, že počet přijíždějících automobilů a s tím související hluk, se zvýší!“

když se s ní „vypořádal“ takto:

„Z pohledu zpracovatele hlukové studie se počet přijíždějících automobilů nezvýší. K tomuto předpokladu jej opravňuje jak územně plánovací dokumentace tak vlastní projekt, který počítá s určitou intenzitou dopravy. Ani jeden z materiálů neuvažuje s nárůstem dopravy díky novému parkovišti či nové komunikaci.“

V tom případě je buď

(1)  projekt zpracovaný špatně nebo

(2)  záměr není vůbec potřebný, protože pokud se nenavýší počet přijíždějících automobilů, parkoviště a parkovací dům zůstane po většinu času nevyužité (kromě několika exponovaných víkendů v roce, kdy je návštěvnost Sv. Kopečku velmi vysoká).

Ve skutečnosti však bude mít zvýšení kapacity parkoviště důsledek, že návštěvníci, kteří by jinak dali přednost autobusové dopravě, budou při vědomí vyšší kapacity parkování dávat přednost automobilu. To může vést až k tomu, že počet lidí jezdících automobilem vzroste natolik, že ani nově vytvořené kapacity v novém parkovacím domě nebudou stačit a lidé budou opět zatěžovat dopravu na okolních komunikacích automobilem.  Jedná se o známý efekt tzv. indukce dopravy, kdy zvýšení celkové kapacity komunikace (nebo parkovacích možností) dochází k nárůstu objemu dopravy, což bylo prokázáno mnoha empirickými studiemi (rev. in: Kurfürst  2002). Dochází tak zvyšování závislosti obyvatel na automobilismu.

 

Vzhledem k výše uvedeným zjevným a závažným nedostatkům  už další části dokumentace nekomentujeme, protože na dalším postupu úřadu by už stejně neměly vliv.  Požadujeme proto, aby úřad v souladu s odst. 5  § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí


vrátil dokumentaci k přepracování a doplnění.

   

S pozdravem

                                                                                                 Hana Kovaříková

                                                                                koordinátorka Hnutí DUHA Olomouc

Další informace:

Indformace o záměru v inforamčním systému CENIA: https://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=OLK547

Kurfürst P., 2002: Řízení poptávky po dopravě. Centrum pro dopravu a energetiku, Praha, 112 s.