Zamezili jsme použití herbicidu Roundup v PR Království

Vloženo: 26.8.2020, Typ: Připomínky, Vydáno: 26.8.2020

Přírodní rezervace Království leží vedle obce Grygov poblíž Olomouce. Vyhlášena byla pro ochranu přírodě blízkých ekosystémů s výskytem řady typických a vzácných druhů rostlin a živočichů (zejména dubohabřiny a smíšené lužní lesy). Lesy města Olomouce si v této cenné lokalitě přitom zažádaly o použití herbicidu Roundup. Taková výjimka však může být udělena pouze v převažujícím veřejném zájmu. Jelikož použití této kontroverzní látky je z ekologického hlediska likvidační, neshledali jsme žádný veřejný zájem na jeho využití v chráněné přírodní rezervaci. Spolu s Moravským ornitologickým spolkem (MOS) jsme se ve správním řízení vyjádřili proti udělení výjimky a krajský úřad použití Roundupu v PR Království nepovolil.

V PR Království můžeme kromě vzácných rostlin nalézt také široké spektrum zvláště chráněných živočichů – od malých vodních korýšů (například žábronožka sněžní, listonoh jarní), přes obojživelníky (čolek horský, kuňka obecná, ropucha zelená), plazy (užovka obojková, ještěrka obecná), ptáky (strakapoud prostřední, dudek chocholatý či například krahujec obecný), až po savce (netopýr ušatý, vydra říční či bobr evropský). Tato lokalita je také důležitým biokoridorem regionálního významu. O výjimku pro použití herbicidu Roundup si Lesy města Olomouce požádaly v dubnu, z důvodu zájmu na snížení nákladů v rámci přeměn smrkových porostů na porosty stanovištně původních druhů dřevin.

Roundup patří mezi herbicidy jejichž účinnou látkou je glyfosfát a v České republice se stále používá ve velkém množství. Jeho přesné negativní účinky ještě nejsou do detailů prozkoumány, avšak stále častěji se ukazuje, že bychom jej neměli brát na lehkou váhu a zbytečně nadužívat. V roce 2015 byl Roundup Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) označen dokonce jako pravděpodobně karcinogenní. 

Aplikace herbicidu Roundup přináší řadu vedlejších účinků. Bylo jasně prokázáno, že působí negativně na včely medonosné (Apis mellifera), významné opylovače. Zhoršuje kognitivní schopnosti potřebné pro návrat včely zpátky do úlu, což může mít dlouhodobě negativní dopad na úspěch hledání kolonií. Bylo také dokázáno, že některé včely, které byly vystaveny subletální dávce a zvládly se vrátit s nektarem do úlu, otrávily zbytek kolonie [1]. Dále byla prokázána například vysoká toxicita pro larvální stadia některých druhů obojživelníků [2,3,4] či pro fytoplankton sladkovodních mikrobiálních společenstev [5]. Tento herbicid působí prokazatelně negativně i na savce. Již velmi malá dávka (75 000krát menší, než jaká je povolena v EU) způsobila nealkoholickou tukovou jaterní chorobu (NAFLD) u krys [6]. Roundup neškodí pouze rostlinám a zvířatům, ale také lidem. Je známo, že glyfosfát způsobuje poškození buněk, inhibuje cytochrom P450 (CYP) a pomalu se projevuje poškozením celého organismu [7].

Dle § 43 odstavec (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny lze takovou výjimku ze základních ochranných podmínek v přírodních rezervacích povolit pouze v převažujícím veřejném zájmu. Použití Roundupu je sice snazší a ekonomicky výhodnější cesta, ale ekologicky je likvidační – veřejný zájem na něm tedy neshledáváme. Z těchto důvodů jsme se v probíhajícím správním řízení vyjádřili proti použití přípravku Roundup v PR Království a jeho ochranném pásmu. Vyjádření proti použití chemie podal i Moravský ornitologický spolek (MOS). Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dospěl k závěru, že nelze vyloučit, že záměr používání biocidního přípravku ze skupiny Roundup nemůže významně ovlivnit zachování stavu předmětů ochrany PR Království a na ně navazujících společenstev (zejm. vodních společenstev), a že je možné zvolit některou z metod mechanického odstraňování buřeně místo užití biocidního přípravku. Orgán ochrany přírody tedy přihlédl k připomínkám Hnutí DUHA Olomouc i MOS a použití Roundupu na území PR Království nepovolil. V omezené míře a za přísných podmínek Krajský úřad povolil použití Roundupu pouze v ochranném pásmu rezervace.

 

[1] M. S. Balbuena a kol. (2015): Effects of sublethal doses of glyphosate on honeybee navigation. The Journal of Experimental Biology 218, 2799-2805 DOI:10.1242/jeb.117291

[2] S. S. Yadav (2013): Toxic and Genotoxic Effects of Roundup on Tadpoles of the Indian Skittering Frog (Euflictis Cyanophlyctis) in the Presence and Absence of Predator Stress. Aquatic toxicology. 132-133:1-8. DOI: 10.1016/j.aquatox.2013.01.016

[3] Rick A. Relyea (2005): The lethal impact of roundup on aquatic and terrestrial amphibians. Eccological applications, Volume 15, Issue 4, pp 1118-1124. DOI: 10.1890/04-1291

[4] R. A. Relyea & D. K. Jones (2010): The toxicity of Roundup Original Max® to 13 species of larval amphibians. Environmental Toxicology. Volume 28, Issue 9 Pp. 2004-2008. DOI: 10.1897/09-021.1

 [5] G. L. Pérez a kol. (2007): Effects of the herbicide roundup on freshwater microbial communities: a mesocosm study. Ecological Applications, 17(8), pp. 2310–2322. DOI:10.1890/07-0499.1

 [6] R. Mesnage a kol. (2017): Multiomics reveal non-alcoholic fatty liver disease in rats following chronic exposure to an ultra-low dose of Roundup herbicide. SCIENTIFIC REPORTS | 7:39328 | DOI: 10.1038/srep39328

 [7] A. Samsel & S. Seneff (2013): Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Entropy, 15, 1416-1463; DOI:10.3390/e15041416