Záchrana Vřesové studánky v Jeseníkách

Vědci a ekologické organizace zahajují veřejnou kampaň za záchranu jednoho z nejcennějších míst v Jeseníkách (1). Ve vrcholové části masivu Červené hory v lokalitě Vřesové studánky má být postavena kaple a horská turistická chata (2). Součástí projektu je provoz restaurace s kuchyní, ubytování a trvalé osídlení tohoto jedinečného místa. Investorem tohoto de facto komerčního záměru je spolek, jehož předsedou je významný šumperský podnikatel. Zahájení stavby investor předpokládá již na podzim 2016, Správa chráněné krajinné oblasti v rámci probíhajících správních řízení vyzvala investora k doplnění projektu.

Realizace projektu bude mít na Vřesovou studánku a okolí zásadní dopad. Výstavba objektů má trvat tři roky, kdy zde budou probíhat výkopové a stavební práce, dovoz, skladování a odvoz veškerého materiálu a pohyb těžké techniky. Turisté se budou muset v této jinak klidné lokalitě smířit s hlukem ze stavby a provozu staveniště. Provoz turistické chaty bude znamenat čerpání stále vzácnější vody v pramenné oblasti nedaleko Vřesové studánky, dále produkci splaškových vod a odpadů a úpravu stávající lesní cesty vč. dopravní zátěže spojené s provozem chaty. To vše, společně s výrazným nárůstem návštěvnosti a s možností konání různých hromadných veřejných akcí, by vedlo k zániku evropsky významné přírody a dnešního harmonického duchovního rozměru místa. Realizace projektu je navíc zbytečná, pouhé 4 km odsud je Červenohorské sedlo s rozsáhlým a komplexním zázemím pro turisty. Do budoucna nelze navíc vyloučit rozšíření zástavby na Vřesové studánce a zvýšení její kapacity.„Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s dalšími organizacemi spouští veřejnou kampaň s cílem informovat o problematice výstavby veřejnost a získat širokou podporu pro záchranu této lokality před zbytečnou zástavbou a před zničením tohoto místa. Součástí kampaně jsou nové webové stránky www.zachranmevresovoustudanku.cz, ze kterých může veřejnost odesílat své žádosti odpovědným úředníkům a církevním představitelům,“ komentuje situaci Jiří Beneš z Hnutí DUHA Olomouc.

„Myslím, že ve 21. století by měla být naše společnost natolik vyspělá, že bychom si všichni měli vážit těch posledních ostrůvků divoké přírody, které nám tady zůstaly. Příroda na Vřesové studánce a v okolí je evropsky mimořádná a má i svůj jedinečný duchovní rozměr. Příroda sama je zde chrámem. Zajít si na pivo a jídlo můžeme o kousek dál na Sedle, ale zažít klid a duchovní harmonii hor můžeme právě tady,“ vysvětluje podstatu problému předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

„V některých případech je nutné přijmout rozhodnutí, které se povýší nad obecný zájem. Mimořádné přírodní dědictví na lokalitě Vřesová studánka s výskytem kriticky ohrožených druhů rostlin by bylo výstavbou chaty degradováno a ohroženo. V nynější době, kdy dochází k vytrvalému poklesu biodiverzity v krajině, není jiná možnost, než se proti takovým snahám postavit. Budoucí generace mají nárok na zachovalé přírodní hodnoty,“ potvrzuje význam lokality odborník na rostliny, Jaroslav Podhorný z ČSOP Hořepník.Do dvou správních řízení (3) se zapojilo celkem 8 organizací (4), které požadují zastavení projektu a zachování místní výjimečné přírody a současné duchovní hodnoty místa. Svou podporu kampani vyjádřila i řada významných osobností. Například doc. RNDr. Ladislav, Miko PhD., bývalý ministr životního prostředí a jeden z nejvýše postavených Čechů v orgánech Evropské unie, k tomu uvedl: „Přírodní a spirituální hodnoty přírody hlavního hřebene Jeseníků patří mezi to nejcennější, co v naší přírodě máme. Jsem přesvědčen, že komercionalizace tohoto místa nejen nenávratně poškodí zdejší přírodu i kvalitu krajinného rázu, ale rovněž nevhodně překryje to, o co jistě skutečným poutníkům jde zejména: tichou spiritualitu tohoto místa. Vírou motivovaný zájem o krásné a duchovně významné místo by neměl být zneužíván pro podnikatelské záměry, které jsou s místem neslučitelné kvůli drastickým dopadům. Věřící jsou tedy na hřebenu vítáni, auta, zpevněné cesty a výstavba ubytovacích zařízení však sem podle mého názoru jednoznačně nepatří.“Poznámky:

(1) Červená hora patří mezi oblasti s nejcennější přírodou v Jeseníkách. Kromě lesů a horní hranice lesa zde můžeme zažít neobvyklé prostředí horské tundry. Vzácnější o to víc, že se zde vyskytuje na nevelké a zranitelné ploše. Na prudkých lavinových jihovýchodních svazích se rozkládá přírodní rezervace Sněžná kotlina. Na západním svahu pod vrcholem hory se nachází pramen Vřesová studánka, která se svým okolím patří k předním botanickým lokalitám. Mezi vzácné druhy rostlin patří např. kriticky ohrožená ostřice tmavá nebo ostřice skalní. Dalším unikátem je endemit zvonek okrouhlolistý sudetský, který na světě roste pouze na několika místech v Krkonoších a Hrubém Jeseníku. Oblast je velmi významná z hlediska ornitologického a je zařazena do soustavy Natura 2000 s předmětem ochrany jeřábkem lesním. Přilehlé území poskytuje ideální podmínky pro výskyt tetřeva hlušce a rovněž pro rysa ostrovida, největší evropskou kočkovitou šelmu.

(2) V lokalitě Vřesová studánka na masivu Červené hory v Hrubém Jeseníku kdysi stával kostel a turistická chata. Kostel vyhořel po zásahu bleskem v r. 1946 a horská chata postupně chátrala, od r. 1981 byla mimo provoz, v r. 1988 byla stržena a odstraněna.

(3) Jsou vedena tato správní řízení:

- udělení výjimky dle § 43 odst. 3 a 4 zákona k povolení zákazů ze základních ochranných podmínek dle § 26 zákona,
- o udělení výjimek na zásah do biotopu a přirozeného vývoje vzácných druhů rostlin a živočichů (druhů je tam velmi mnoho)
Správní řízení byla zahájena dne 16. 12. 2015, kdy investor podal na SCHKOJ žádosti o povolení výjimek ze zákazů ve zvláště chráněných územích. Aktuálně jsou obě správní řízení přerušena z důvodu mnoha nedostatků v žádosti investora s termínem doložení dokladů do 30. 6. 2016. Doklady může investor doložit kdykoliv předtím a následně bude správní řízení opět pokračovat.    

(4) Přírodovědci a organizace, které usilují o záchranu Vřesové studánky a podporují veřejnou kampaň:

- Hnutí DUHA Olomouc, Jiří Beneš

- Společnost přátel Jeseníků, Rýmařov, předseda Ondřej Bačík

- ČSOP Šumperk, předseda Marcel Minář

- Spolek průvodců Jeseníky, z.s., Šumperk, předseda Jiří Tomášek

- ČSOP Hořepník, Prostějov, předseda Jaroslav Podhorný

- ČSOP Jeseníky, Olomouc, Petr Dvořák

- Actaea, společnost pro přírodu a krajinu, Karlovice, Kateřina Kočí

- doc. RNDr. Ladislav, Miko PhD., v.r., přírodovědec, bývalý ministr životního prostředí a jeden z nejvýše
postavených Čechů v orgánech Evropské unie

- prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc., v.r., vedoucí Katedry zoologie a Ornitologické laboratoře Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP)

- doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., v.r., děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU)

- doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., v.r., vedoucí Katedry biologie a ekologie, PřF OU

- doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., v.r., Katedra biologie a ekologie, PřF OU

- Mgr. Josef Kašák, Ph.D., v.r., Mendelova univerzita v Brně

- RNDr. Zdeněk Majkus, CSc., v.r., Katedra biologie a ekologie, PřF OU

- RNDr. Martin Adamec Ph.D., v.r., Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU

- Ing. Radek Dušek, Ph.D., v.r., Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU

- RNDr. Jan Dungel, v.r., přírodovědec, cestovatel, malíř, grafik a ilustrátor