Ochrana lesů na Horním Vsacku

Pouze 1,5 % z rozlohy lesů v takzvané ptačí oblasti Horní Vsacko (zahrnuje Vsetínské vrchy a Javorníky, z větší části ležící v CHKO Beskydy) je nyní chráněno v rezervacích. Ostatní lesy mohou být postupně vytěženy dle platného lesohospodářského plánu. Hnutí DUHA Olomouc proto zadalo ornitologům z Českého svazu ochránců přírody Orchidea Valašsko v roce 2011 zpracovat studii, jejímž předmětem bylo vyhodnoceni stavu populací ochranářsky významných druhů ptáků, vázaných na bukové a jedlobukové porosty, podrobnější zhodnocení jejich biotopů a návrh opatření na jejich ochranu.

Těžbou ochrožený les ve Vsetínských vrších (Dinotice)

K čemu mapování dospělo?

Z deseti hodnocených druhů ptáků dochází u šesti druhů k poklesu početnosti, z toho u tří druhů k silnému poklesu (strakapoud bělohřbetý, lejsek malý a datlík tříprstý), u tří druhů k mírnému poklesu (žluna šedá, holub doupňák, lejsek bělokrký). U čtyř druhů se jeví populace jako stabilní (čáp černý, sýc rousný, puštík bělavý a datel černý). Z hlediska stavu ochrany je situace velmi podobná: 3 druhy jsou ve velmi nepříznivém stavu (strakapoud bělohřbetý, lejsek malý a datlík tříprstý), 1 druh (holub doupňák) je v nepříznivém stavu a 3 druhy v mírně nepříznivém stavu (žluna šedá, puštík bělavý a lejsek bělokrký). Pouze datel černý, sýc rousný a čáp černý jsou v příznivém stavu.

Hlavním ohrožujícím faktorem je holosečný způsob hospodaření, který vede k zániku biotopů a k jejich fragmentaci. Jen za posledních 25 let bylo vytěženo 530 ha porostů, což představuje 40% vhodných biotopů, zbylé vhodné porosty jsou v mýtním věku a za  normálních okolností by byly v krátké době rovněž vytěženy. Negativně se projevuje také pěstování stanovištně nepůvodních druhů dřevin, zejména smrku a výchova porostů založená na pěstování kvalitního dřevního sortimentu spojená s odstraňováním narušených stromů a asanací menších polomů v listnatých nebo smíšených porostech. Tato výchova poté vede k vytváření homogenních porostů bez potřebných biotopových prvků, které následně nemohou nahradit kvalitní těžené porosty.

Jaké opatření studie navrhuje?

Pro ochranu mizejících druhů ptáků i celého lesního ekosystému je klíčové zachovat staré lesní komplexy, které fungují jako základní stabilizační prvky.

Z uvedeného důvodu bylo navrženo rozšíření sítě maloplošných zvláště chráněných území, jejichž rozloha je v ptačí oblasti Horní Vsacko zatím velmi nedostatečná. Celkově bylo vymezeno 20 nejkvalitnějších lesních celků, z tohoto počtu bylo 9 navrženo na vyhlášení nových, nebo rozšíření stávajících zvláště chráněných území. Celková rozloha nově navržených rezervací je 702 ha a spolu stávajícími rezervacemi (286 ha) by dosahovala 988 hektarů. Tento stav by bylo možné z hlediska zachování nejcennějších biotopů považovat za optimální.

Ke stažení

Křenek D. & Pavelka J., 2013: Vymezení nových maloplošně chráněných území v Ptačí oblasti Horní Vsacko a zhodnocení významu klíčových lesních porostů a komplexů pro předmětné a zvláště chráněné druhy ptáků. Český svaz ochránců přírody, Základní organizace 76/06 Orchidea Valašsko, Valašská Bystřice, 109 s. + přílohy.

Celá studie (PDF, 1,12 MB)

Přílohy 1-6 (ZIP,  47,5 MB)

 

Zpracování studie bylo podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Švýcarsko-česká spolupraceNadace Partnerství