Ochrana zeleně na Olomoucku

Účastníme se řízení o ochraně dřevin ve městech

 

Společně s našimi dobrovolníky se účastníme správních řízení o ochraně dřevin ve městech. Našim cílem je hledat řešení, při kterém se nám daří spojit zachování dřevin a přitom i provozní bezpečnost. Při posuzování stromu se díváme na dřevinu nejen na ni samotnou, ale snažíme se ji hodnotit i jako místo pro život dalších živočichů ve městě. Více o významu dřevin ve městech zde.

Příklad z praxe: Na ulici Polská v Olomouci  (viz obr.) bylo požadováno pokácení lip kvůli zanášení okapů a ohrožení pohybu osob. Zanášení okapů není zákonný důvod ke kácení, naopak provozní bezpečnost je. Proto jsme na místě posoudili stav dřevin. Dřeviny bly zdravé, stabilní, pouze na jednom ze stromů se nacházel útvar, který bývá hodnocen jako rizikový faktor růstu stromu. Naše negativní stanovisko následně podpořila i AOPK ČR svým posudkem. Ke kácení této nádherné aleje tedy nedošlo.

Lipová alej na ulici Polská Foto B.Hertlová


Při kácení stromů navrhujeme přírodě blízká řešení

Při ohrožení provozní bezpečnosti nebo jiném převažujícím veřejném zájmu dochází k povolení ke kácení. I v tomto případě lze navrhnout buď zachování stromu do stabilizovaných tvarů (většinou torza) nebo ponechání stromů na místě, aby mohly být osídlena například nosorožíky, tesaříky, střevlíky nebo pod jejich kůrou mohou přezimovat slunéčka sedmitečná  (a ti nám pak pomáhají na zahrádkách tím, že pojídají mšice).

Příklad z praxe: Při navrhovaném rozsáhlém kácení v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci jsme při pochůzce na místě našli několik stromů s menšími dutinkami a prasklinami v kůře, které často využívají netopýři. V některých stromech byly vidět výletové otvory od hmyzu, jinde zase dutiny od strakapoudů.  Protože zachování stromů by znamenalo ohrožení provozní bezpečnosti heliportu, s kácením jsme souhlasili pod podmínkou přítomnosti biologa (tzv. biologický dozor). Díky jeho přítomnosti došlo k zajištění jedné dutiny s netopýry, kteří byli přeneseni do zabezpečené dutiny, a následně i ponechání několika kmenů ve formě tzv. broukovišť. 

Kmen stromu ponechaný jako broukoviště. Náhradní řešení při kácení ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Foto: B.Hertlová

 

 

 

Bráníme aleje a další památné stromy

 

Na žádost občanů jim pomáháme chránit aleje nebo významné stromy. Účastníme se místo nich správních řízení, pomáháme při zpracovávání odborných posudků, zajišťujeme veřejnou informovanost o ohrožení těchto míst.

Příklad z praxe:  Občané bydlící poblíž ulice Kavaléristů v Olomouci nás oslovili s prosbou o záchranu zajímavé aleje vedoucí podél spojnice mezi ZUŠ Žerotín a soukromou vysokou školou. Majitel pozemku s alejí ji chtěl skácet kvůli výstavbě podzemních parkovišť a administrativních budov. Občanům jsme pomohli s přípravou petiční akce, kdy se během jednoho měsíce shromáždilo více jak 800 podpisů, vypracovali jsme oponentský posudek, oslovili jsme další odborníky na ochranu vzácných dřevin a o celé kauze jsme informovali v médiích. Po roce usilovné práce jsme dosáhli přepracování posudku významu aleje a nutnosti vyžádat si výjimky z ochrany zvláštních biotopů. Do procesu se zapojila i AOPK ČR. Vše směřuje k zákazu kácení této významné aleje. Cílem naší aktivity je prohlásit alej za památnou a zajistit její dlouhodobou ochranu. 

Alej na ulici Kavaléristů. Levá část aleje byla skácena kvůli protipovodňovým opatřením. Pravou část občané chtějí zachovat. Foto: B.Hertlová

 

 

Podáváme podněty na příslušné orgány k prošetření kácení, kde je podezření k porušení zákona o ochraně přírody

V případě, že sami zjistíme podezření z porušení zákona o ochraně přírody nebo jsme na toto chování upozorněni, pomáháme občanům nebo sami sepisujeme podněty příslušným orgánům k prošetření takového chování.

Příklad z praxe: Při kácení stromů na nábřeží Moravy v Olomouci  došlo k opakovanému upozorňování občany příslušné úřady na přítomnost zvláště chráněných druhů netopýrů. Po té, v lokalitě došlo k pokácení stromu s dutinou s více jak 70 netopýry, kteří byly transportováni do nových úkrytů a někteří do záchranné stanice v Přerově, jsme sepsali podnět pro Českou inspekci životního prostředí, který poukazoval na nepřítomnost nařízeného biologického dozoru na místě a na zásah do biotopu vzácného druhu bez potřebných výjimek, na které byl žadatel o kácení upozorňován. Řízení zatím nebylo ukončeno. 

Kácení na nábřeží Moravy prošetřuje ČIŽP. Podle našeho názoru Povodí Moravy porušilo zákon o ochraně přírody. Foto: B.Hertlová

 

 

Hledáme dlouhodobá řešení pro zachování místa pro lidi i přírodu

Při ochraně zeleně ve městech se snažíme najít dlouhodobá řešení. Inspirujeme se příklady dobré praxe kolegů v zahraničí. Ve městě má místo člověk i příroda.

Příklad z praxe: Téměř v centru Ostravy se nachází PP Turkov. Místo, kde se po bývalých rybnících vytvořil lužní les se spoustou prostoru pro obojživelníky a lesní druhy. Vlastník pozemků, Lesy ČR, se chystal skácet desítky starých a mnohdy uschlých stromů, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků tohoto místa. My navrhujeme, aby došlo k vymezení tras, kde budou stromy ošetřeny do zabezpečené podoby, a ostatní místa budou pro vstup na vlastní nebezpečí. 

Místy PP Turkov připomíná Amazonský prales. Foto: D.Míček

 

 

Připomínkujeme územní plány, aby v nich zůstávali i zelená místa

 Každá obec má povinnost schvalovat tzv. územní plány. V nich se objevuje, jak která místa budou během následujících let vypadat, kde bude nové zástavba, kde naopak zůstane kousek zeleně. Protože na města je vyvíjen velký tlak, aby co nejvíce území poskytli zástavbě, často mizí nejen parky, ale i okolní zemědělská půda. Centra měst se vylidňují, nacházejí se zde prázdné plochy po bývalých továrnách nebo nejsou propojena navazující sítí cyklostezek. Naším cílem je připomínkovat plány tak, aby i pro parky a další zeleň místo zůstalo.

Příklad z praxe: Při připravování územního plánu města Olomouce  mělo dojít k převedení plochy zeleně v tzv. Neředínském horizontu na plochy k zástavbě. Pomocí petiční akce, jednání se zastupiteli a připomínkování     plánu se nám podařilo alespoň část území ponechat zeleni a navíc město přislíbilo další jednání o převedení stávajících potenciálně zastavitelných ploch do ploch zeleně.

Neředínský horizont v Olomouci nabízí plochy pro procházky, venčení psů nebo pouštění draků. Foto: J.Volfová