Z historie Hnutí DUHA Olomouc

Místní skupinu Hnutí DUHA Olomouc založilo v roce 1991 několik vysokoškolských studentů jako první mimobrněnskou pobočku Hnutí DUHA. Následuje stručné shrnutí nejdůležitějších mezníků a úspěchů.

Devadesátá léta

Zpočátku se olomoucká skupina věnovala problému ničení tropických deštných lesů a podpoře cyklistické dopravy v Olomouci (přispěla ke zřízení cyklistických stezek).

V roce 1993 se v naší práci poprvé objevilo téma odpadů a v témže roce vznikla také lesní skupina, která je součástí celonárodního programu usilujícího o obnovu přirozených lesů, zejména jejich původní druhové skladby, a o návrat dravců a šelem.

V praxi činnost lesní skupiny zahrnuje zejména jednání s úřady, zapojování se do správních řízení, osvětu veřejnosti, ale také konkrétní práci v lese a lesní školce. Skupina se věnovala např. stavbě „Vodovodu Pomoraví“, která mohla ohrozit fungování ekosystému lužního lesa v oblasti Litovelského Pomoraví. Díky medializaci problému a účasti ve správních řízeních se podařilo dosáhnout snížení rozsahu jímání vody na únosnou míru.

V roce 1996 jsme připomínkovali zejména koncept Územního plánu města Olomouce − záměr výstavby nového letiště v Olomouci či supermarketu a Mc driveru na ulici Velkomoravské i jiné místní kauzy, převážně ve spolupráci se sdružením Děti Země Olomouc. Vyvolali jsme veřejnou diskusi o vysazování stromů na Horním náměstí.

1997: Pomáhali jsme s zaváděním tříděného sběru v Olomouci a ve Šternberku a vytvořili putovní výstavu „Panoptikum našich odpadků aneb Recyklátor I, která v následujících letech navštívila více než 50 míst v republice a shlédly ji tisíce návštěvníků, především dětí. Díky putovní výstavě jsme se začali věnovat i ekologické výchově − návštěvy v jednotlivých městech jsme spojovali s besedami a výukovými programy.

Dobrovolníci lesní skupiny se v roce 1997 podíleli na vysazování sokola stěhovavého v Olomouci a zahájili spolupráci s Lesní správou Šternberk v revíru Lašťany (okolí Sv. Kopečka), kde jsme společně pečovali o přírodě blízké porosty s významným zastoupením jedle bělokoré. V témže roce jsme založili lesní školku v Horce nad Moravou (CHKO Litovelské Pomoraví) a pomáhali jsme v lesní školce v Muchovicích (CHKO Beskydy). Pracovní lesní brigády a exkurze jsme pořádali i v dalších letech.

V letech 1998−2000 jsme realizovali pilotní projekt třídění odpadu a pytlového sběru v obci Majetín na Olomoucku.

Na sklonku roku 1998 se skupina stěhuje z Křižkovského ulice do nové kanceláře v Hauenschildově paláci na Dolním náměstí 38 (nad Hanáckou hospodou), kde sídlí dodnes. Koordinátorem skupiny se po Katce Luxové stává Jiřina Koukolová (později Popelková).

Od roku 1999 se dobrovolníci olomoucké skupiny začali angažovat v projektu tzv. „vlčích hlídek“, usilujícím o přímou ochranu velkých šelem v Beskydech.

Od roku 1999 vedeme celostátní kampaň za zachování vratných lahví a místní kampaň za minimalizaci odpadů v Olomouci, začínáme vydávat „Listy ekologického zákazníka“ (od roku 2001 vydávány pod názvem „Ekologické listy“).

Začátek nového tisíciletí

2000: Nově vytvořenou putovní výstavu Chcete to zabalit?shlédlo 8.000 návštěvníků.

V roce 2001 jsme zúročili práci z předchozích let a prosadili změnu zákona, podle které supermarkety musí zákazníkům umožnit výběr mezi vratnými lahvemi a obaly na jedno použití.

V témže roce jsme zahájili 2 důležité kampaně: na podporu domácího kompostování a na podporu biopotravin. Začali jsme vydávat Olomoucký BIOzpravodaj (zvlášť a také jako součást Ekologických listů), vytvořili jsme putovní výstavu o ekologickém zemědělství „Krajina na talíři“, vydávali informační osvětové materiály a organizovali exkurze na biofarmy.

2002: Účastí ve správních řízeních, peticemi, veřejnými besedami, lobbyingem, happeningem a demonstrací jsme se zasloužili o to, že firma D. A. Engineering, investor multifunkčního objektu „Paláce Morava“, odstoupila od realizace kontroverzního záměru, který měl být umístěn v těsné blízkosti městské památkové rezervace (místo tržiště u Tržnice). Důležitým mezníkem kauzy byl vznik iniciativy „Občané proti Paláci Morava“, mezi jehož zakládající členy patřilo i Hnutí DUHA Olomouc. Ve stejném roce jsme zahájili projekt „Stop dalším supermarketům v Olomouci“, jehož součástí byl monitoring malo- a velkoobchodních ploch v Olomouci, veřejné akce a vydávání informačních materiálů. Ačkoliv jsme věnovali projektu značné úsilí a pod petici sesbírali během následujícího roku 3222 podpisů, zastupitelstvo města Olomouce nepřistoupilo ani k zpracování studie vlivu super- a hypermarketů na maloobchodní síť. Nadále jsme se snažili nekontrolovatelnému boomu velkoobchodů na zelené louce bránit účastí ve správních řízeních.

Od roku 2002 připomínkujeme důležité krajské a národní strategické dokumenty − především Plán odpadového hospodářství, do něhož jsme v roce 2003 prosadili potřebné ekologické prvky.

Od podzimu 2002 přebíráme od národní kanceláře (centra) Hnutí DUHA projekt vlčích hlídek − začínáme organizovat protipytlácké a monitorovací akce v Beskydech.

Od roku 2003 organizujeme pravidelné sázení stromů na Den Země a chráníme před okusem zvěře mladé jedle bělokoré také v genové základě u Jívové. Na středních školách začínáme s realizací 7 nových ekologických výukových programů týkajících se témat, kterým se Hnutí DUHA dlouhodobě věnuje.

2004: Oficiálně rozjíždíme Ekoporadnu − bezplatné poradenství občanům v oblasti spotřebitelské ekologie a právní pomoci při ochraně životního prostředí.

Od roku 2005 přechází program Odpady (a s ním náš odpadový expert Ivo Kropáček) pod národní kancelář Hnutí DUHA (Brno a Praha). Tématu se však nadále věnujeme na místní a krajské úrovni; například v témže roce jsme realizovali propagační kampaň na podporu kompostování pro Mikroregion Kosířsko.

V roce 2006 jsme vyhráli výběrové řízení Hnutí Brontosaurus Jeseníky ČSOP Iris Prostějov na realizaci subdodávek v rámci projektu Přírodě OK!. S podporou EU v dalších letech probíhají odborné semináře a exkurze týkající se hlavně problematiky odpadů, účasti veřejnosti ve správních řízeních a přednášky pro širokou veřejnost.

Na základě rozsáhlé diskuse v celém Hnutí DUHA a následné změně stanov vzniká při místních skupinách statut členství. Na druhé členské schůzce (2006) se novou koordinátorkou stává Žaneta Brožová, která nahrazuje mateřskými povinnostmi obtěžkanou Jiřinu Popelkovou.

V roce 2007 jsme výrazně rozšířili aktivity na ochranu velkých šelem: nové informační a osvětové materiály a besedy, vyučujeme ekologické výukové programy pro žáky základních a středních škol, zahájili jsme spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a oslovili místní myslivce. Ve správních řízeních spolu s o. s. Beskydčan úspěšně ovlivňujeme budoucí podobu migračního koridoru pro velké savce na Jablunkovsku.

Průběžně se věnujeme problematickým případům kácení stromů v Olomouci a v Přerově. V letech 2006−2007 jsme prosadili ponechání části lesa na tělese Radíkovské pevnůstky a zabránili jsme vykácení starého sadu − biocentra v Olomouci-Slavoníně z důvodu navážky zeminy.

V rámci ekologicko-právního poradenství vstupujeme do dalších řízení týkajících se životního prostředí nebo se účastníme posuzování E.I.A.: buď sami nebo pomáháme dalším občanům či začínajícím občanským sdružením.

2008: Začátkem roku z Olomouce odchází dosavadní koordinátorka Žaneta Brožová. Novým statutárním zástupcem byl zvolen Mirek Kutal. Tento rok koordinujeme přírodovědný průzkum v olomouckých parcích, který prokázal minimálně osm druhů ohrožených netopýrů, ptáků a brouků. Navrhli jsme proto řešení obnovy parků, které zabrání zbytečnému poškození biotopů vzácných zvířat. Na podzim se uskutečnil první ročník BIOjarmarku, pětadvacet místních ekozemědělců a obchodníků zde nabízelo své výpěstky a produkty s minimální ekologickou stopou. Jarmark přilákat tři tisíce návštěvníků.

V roce 2009 je koordinátorkou skupiny Hana Kovaříková. Uspořádali jsme exkurzi do Hostětína. Na Jablunkovsku se podařilo zabránit stavbě zbytečné čerpací stanice a na Vizovicku byla k přepracování vrácena dokumentace posuzující kontroverzní silnici R49. Obě stavby, významně narušující migrační koridory, připomínkovali také místní občané a další občanská sdružení. V Olomouci u Slavonína zase měla na ploše 50 hektarů zemědělské půdy vzniknout nová průmyslová zóna. Nasouhlas kromě Hnutí DUHA a sdružení Za krásnou Olomouc vyádřilo přes 200 občanů Olomouce, kteří kontrovérzní změnu územního plánu kritizovali. Společně jsme také připomínkovali problematický záměr obchodního centra Šantovka v bývalém areálu olomouckého Mila.

2010: Město Jablunkov se stalo první obcí v republice, která po návrzích Hnutí DUHA a Ministerstva životního prostředí na svém území vymezila funkční koridory určené pro migraci velkých savců. Pod železniční tratí byl také dokončen železniční most, který umožňuje bezproblémové překonání této migrační bariéry.

V roce 2010 jsme zahájili projekt „Realizace progresivních odpadových koncepcí v pilotních obcích“ navazující na dřívější úspěšnou spolupráci s obcemi převážně v Olomouckém kraji. V pěti zapojených obcích (Mořice, Kokory, Drahanovice, Ostopovice a Olšany u Prostějova) a městě Šternberk jsme připravili plán nakládání s odpady šitý na míru místním podmínkám. Rovněž jsme se účastnili slavnostního otevírání nového sběrného dvora, radili zahrádkářům ohledně kompostování, uspořádali odbornou exkurzi pro starosty, zjišťovali složení vyhazovaného odpadu a vydávali nové informační materiály. Projekt skončil v roce 2012. Více o projektu najdete na www.hnutiduha.cz/obce

V červenci jsme se intenzivně věnovali připomínkování konceptu územního plánu města Olomouce. Během čtyř dnů jsme měli pod společnými námitkami „Více zeleně pro Olomouc“ 380 podpisů. Na sklonku roku jsme pro Magistrát města Přerova zpracovali analýzu provozu a návrh opatření, která pomohou šetřit životní prostředí i peněženku – úsporné splachování, lepší třídění odpadů nebo preference nebalené pitné vody.

Druhé desitiletí

V roce 2011 jsme realizovali projekt „Přejděte na zelenou“. Cílem bylo podpořit ekozemědělce a producenty bioproduktů v Olomouckém kraji. V rámci projektu se podařilo vytvořit nové alternativní prodejní cesty pro ekozemědělce z regionu, čímž se zajistily dodávky čerstvých a lokálních biopotravin pro zájemce z Olomouce.

Podrobnější popis práce Hnutí DUHA Olomouc v jednotlivých letech najdete ve výročních zprávách.