Co čeká Olomoucký hrad?

Krajský úřad vylučuje veřejnost z rozhodování o rozsáhlém kácení zeleně v areálu letního kina

Krajský úřad Olomouckého kraje a olomoucký magistrát v těchto dnech rozhodují o dalším osudu areálu tzv. olomouckého hradu. Podle záměru města se má totiž současná podoba areálu letního kina a přiléhajícího parku v následujícím zhruba roce a půl zásadně změnit: zmizet má například celé dřevěné „těleso“ letního kina s hledištěm. Především ale v celé lokalitě proběhnou terénní úpravy, které jsou spojené s rozsáhlým kácením ve zdejším parku. Padnout má většina vzrostlých stromů na hradbách a na bastionu, kácení zeleně se ale nevyhne ani dolní části parku – mezi hradbami a Mlýnským potokem. Závěry biologického průzkumu v lokalitě

Netopýr vodní zachycení při monitoringu prováděném v areálu Olomouckého hradu. Foto: Monika KukalováDle požadavku Hnutí DUHA zde zoologové z Přírodovědecké fakulty olomoucké Univerzity Palackého a České společnosti ornitologické v uplynulých zhruba dvanácti měsících prováděli biologický průzkum zaměřený na zjištění přítomnosti zvláště chráněných druhů ptáků, netopýrů a hmyzu a na posouzení vlivu záměru na tato společenstva. Mezi hlavní závěry výzkumu patří, že vzrostlé stromy jsou domovem a lovištěm pro jedenáct druhů netopýrů. To už samo o sobě představuje mimořádnou druhovou bohatost (v jiných olomouckých parcích bylo před jejich obnovou v roce 2008 zjištěno pouze 5 druhů). Všechny druhy jsou českou legislativou hodnoceny jako silně ohrožené a jsou řazeny mezi zvláště chráněné druhy živočichů. Lokalita navíc vyniká také svojí komplexností – poskytuje ptákům a netopýrům široké spektrum vhodných úkrytů, hnízdišť a lovišť. Zároveň je díky příhodným podmínkám daným kombinací porostu a vodního toku migračním letovým koridorem – zdržují se a proletují zde i zvířata z širokého okolí, která zde přímo úkryt nemají.

 

Zákres zjištěných úkrytů netopýrů v areálu Olomouckého hradu. Autor: Evžen Tošenovský

Zákres zjištěných úkrytů ve stromech (červené hvězdy) a nejvýznamnějších lovišť
(červené elipsy). Autor: Evžen Tošenovský


 

Postoj Hnutí DUHA ke kácení na Olomouckém hradě

Biologický průzkum jasně ukázal, že prostor olomouckého hradu je z hlediska výskytu netopýrů jedinečným místem v rámci celého Olomouckého kraje. Hnutí DUHA je od samého počátku účastníkem řízení o povolení ke kácení stromů, zástupci organizace se rovněž podíleli na prováděném monitoringu a účastnili se schůzek na místě, kde se řešily možné varianty záměru, aby se zmenšil negativní vliv kácení zeleně na vyskytující se vzácné druhy živočichů. Na počátku září se občanské sdružení rovněž přihlásilo jako účastník navazujícího řízení k udělení výjimky pro zásah do biotopu zvláště chráněných živočichů, které vede Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu. Z tohoto řízení bylo z formálních důvodů vyloučeno. Úředník Petr Vala, který toto jednání vede, měl možnost uznat občanské sdružení za běžného účastníka. Místo toho se ale rozhodl postupovat proti smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, který účast veřejnosti na rozhodování umožňuje, a Hnutí DUHA vyloučil. Vala tak učinil po třech týdnech zdržování, nezákonného zatajování informací a klamání. Proti zvůli úředníka jeho formalistickému přístupu se Hnutí DUHA odvolalo.

Netopýří úkryt v dutině stromu, který je určen ke skácení. Foto: Evžen TošenovskýPlánovaný zásah v areálu tzv. olomouckého hradu znamená citelný zásah do lokality s mimořádným přírodovědeckým významem. Areál letního kina a přilehlého parku je v současné době využíván jako klidová zóna navazující na nejužší centrum města. Je součástí charakteristického prstence olomouckých parků. Přestavba areálu bude znamenat, že se lokalita na příští rok a půl změní na staveniště, poklesne (či zanikne) přírodovědná hodnota lokality a naopak celkový přínos projektu pro olomoucké občany a návštěvníky diskutabilní. Projekt počítá s obnovením tzv. brány Všech svatých, která by spojovala dolní park při ulici Dobrovského s ulicí Mlčochova. Tento záměr má možná pozitivní přínos turisty i olomoucké obyvatele. Dále je ale plánováno snižování terénu na hradbách na původní úroveň, s čímž je spojena hlavní část kácení městské zeleně. V případě této části projektu je třeba zvažovat, zda veřejný zájem obnovení původní úrovně hradeb opravdu převyšuje nad zájmem ochrany přírodovědné a rekreační hodnoty lokality. Hnutí DUHA bude další postup konzultovat s právníky a odborníky.

 

 

JOSEFA VOLFOVÁ